Sulkasetin kevätkokous 27.5.2020

Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään kes­ki­viik­kona 27.5.2020 klo 18:00 osoit­teessa Kylä­ojan­katu 18, 33700 Tampere.

Kokouk­seen osal­lis­tu­mi­nen edel­lyt­tää ennak­koil­moit­tau­tu­mi­sen 25.5.2020 men­nessä säh­kö­pos­tio­soit­tee­seen if.teni.9ppnull@neniraas.akkep. Ilmoit­tau­tu­neille lähe­te­tään Skype-​​linkki kokoukseen.

 

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

1. Kokouk­sen avaus
2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ään­ten­las­ki­jaa
3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus
4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työ­jär­jes­tys
5. Esi­te­tään tilin­pää­tös, toi­min­ta­ker­to­mus ja toi­min­nan­tar­kas­ta­jien lausunto
6. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä joh­to­kun­nalle ja muille vas­tuu­vel­vol­li­sille
7. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat
8. Kokouk­sen päättäminen

Lue lisää...

Kevään harjoitusvuorot ja kevätkokous

Suo­men val­tio­neu­vosto on päät­tä­nyt jat­kaa koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi poik­keus­o­loi­hin liit­ty­viä toi­mia aina­kin 13.5.2020 asti. Tämän vuoksi Sul­ka­se­tin kevään har­joi­tus­vuo­roja ei vali­tet­ta­vasti päästä enää tänä keväänä jat­ka­maan. Vali­tet­tava tilanne, mutta ihmis­ten ter­veys on toki tällä het­kellä pää­asia. Koska har­joi­tus­vuo­roja ei kevään lopussa pys­tytty koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi jär­jes­tä­mään, Sul­ka­se­tin joh­to­kunta on päät­tä­nyt, että kevään har­joi­tus­vuo­roilla olleet pelaa­jat saa­vat hyvi­tystä 50% vas­taa­vien vuo­ro­jen ensi syk­syn har­joi­tus­vuo­ro­mak­suista. Kesän har­joi­tus­vuo­ro­jen suh­teen seu­ra­taan koro­na­vi­rus­ti­lan­netta ja Suo­men hal­li­tuk­sen pää­tök­siä. Jäse­nis­tölle ilmoi­te­taan heti, kun tie­de­tään kesän tilan­teesta tar­kem­min. Jos tulee kysyt­tä­vää har­joi­tus­vuo­roista tai hyvi­tyk­sistä, ota yhteyttä säh­kö­pos­tilla if.tesaklusnull@atnukothoj tai if.tesaklusnull@bulcym.

Sul­ka­se­tin sään­tö­mää­räistä kevät­ko­kousta ei ole pys­tytty poik­keus­o­lo­jen vuoksi pitä­mään nor­maa­listi. Tämän vuoksi seu­ran jäse­nis­töltä pyy­de­tään lupaa pitää kokous etäyh­teyk­sien avulla. Jos joku seu­ran jäse­nistä vas­tus­taa kokouk­sen pitä­mistä etäyh­teyk­sien avulla, pyy­de­tään tämä ilmai­se­maan seu­ran joh­to­kun­nalle 8.5.2020 men­nessä säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen if.tesaklusnull@atnukothoj. Jos jäse­nistö ei vas­tusta etä­ko­kousta, pyri­tään kevät­ko­kous pitä­mään tou­ko­kuun lop­puun men­nessä etäyh­teyk­sien avulla. Muussa tapauk­sessa kokousta siir­re­tään eteen­päin, kun­nes koro­na­vi­rus­ti­lanne ja Suo­men val­tio­neu­vos­ton ohjeet sen sallivat.

Poik­keus­ti­lan­teesta huo­li­matta kai­kille aurin­koista kevään jat­koa ja kesää! Pitä­kää itses­tänne ja muista huolta!

PS. nyt on hyvä hetki hank­kia sul­ka­pal­lo­va­rus­teet kun­toon kesää tai ensi syk­syä var­ten. Alla seu­ran yhteis­työ­kump­pa­nei­den Vic­tor Fin­lan­din ja Martekmanin/Badstore.fi:n mainokset:

Vic­tor Fin­land Oy: Poik­keuk­sel­li­sen pal­jon erin­omai­sia tar­jouk­sia verk­ko­kau­pas­samme www​.vic​tor​.fi/​s​hop

Badstore.fi:n FZ Forza tar­jouk­set: https://​mailchi​.mp/d636acb8f132/​fz-​​forza–tarjoukset-​​kevt-​​ale-​​35-​​laukut–sukat-ja-gripit?e=60887b8654

Lue lisää...

Sulkasetin toiminnan keskeytys jatkuu — Suspension of activities continues

Suo­men val­tio­neu­vosto on toden­nut 16.3.2020 yhteis­toi­min­nassa tasa­val­lan pre­si­den­tin kanssa Suo­men ole­van poik­keus­o­loissa koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi. Sul­ka­se­tin joh­to­kunta on päät­tä­nyt, että val­tio­neu­vos­ton teke­mien lin­jaus­ten ja koro­na­vi­ruk­sen vas­tais­ten toi­mien mukai­sesti seu­ran toi­minta pysyy kes­key­tet­tynä myös 29.3.2020 jäl­keen tois­tai­seksi. Tämä tar­koit­taa että seu­ran har­joi­tus­vuo­roilla ei ole toi­min­taa tois­tai­seksi. Sul­ka­pal­lo­liitto on myös kes­keyt­tä­nyt lii­ton alai­sen kil­pai­lu­toi­min­nan tois­tai­seksi koro­na­vi­rus­ti­lan­teen vuoksi.

Seu­raamme tilan­netta sekä viran­omais­ten ohjeita ja mää­räyk­siä aktii­vi­sesti. Käyn­nis­tämme toi­min­tamme uudel­leen, kun tie­dämme sen var­masti ole­van tur­val­lista. Tie­do­tamme asiasta heti tilan­teen muut­tuessa net­ti­si­vuilla, säh­kö­pos­titse, myclu­bin kautta sekä Face­boo­kissa ja mah­dol­li­sissa vuo­ro­jen WhatsApp-​​ryhmissä. Jäse­niä pyy­de­tään seu­raa­maan tiedotuskanavia.

Seura kan­nus­taa hank­ki­maan arjen lii­kun­nan tois­tai­seksi muilla kei­noin nou­dat­taen ylei­siä koro­na­vi­ruk­seen liit­ty­viä ohjeis­tuk­sia. Esi­merk­kejä koti­har­joit­te­luun löy­tyy muun muassa Terve Urhei­lija –sivus­tolta.

Lisä­tie­toja toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­sestä antaa seu­ran puheen­joh­taja Pekka Saa­ri­nen (if.teni.9ppnull@neniraas.akkep).

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) seu­raa val­ta­kun­nal­lista ja kan­sain­vä­listä tilan­netta ja antaa ohjeita tar­tun­to­jen ehkäi­syssä osoit­teessa www​.thl​.fi.

———————————————————————————————————

The Govern­ment of Fin­land has decla­res 16.3.2020 in coo­pe­ra­tion with the Pre­si­dent of the Republic a state of emer­gency in Fin­land over coro­na­vi­rus outbreak. Due to the Government’s gui­de­li­nes against coro­na­vi­rus, the board of Sul­ka­set club has deci­ded to con­ti­nue the sus­pen­sion of all acti­vi­ties also after March 29, 2020 for the time being. The sus­pen­sion concerns all trai­ning groups. Addi­tio­nally Bad­min­ton Fin­land has deci­ded to sus­pend all tour­na­ments in Fin­land due to coro­na­vi­rus for the time being.

We will care­fully fol­low the situa­tion and recom­men­da­tions of aut­ho­ri­ties. We will res­tart our acti­vi­ties and trai­ning groups once we know for sure it is safe to do so. When the situa­tion chan­ges, we will inform that imme­dia­tely via web site, e-​​mail, myclub, Face­book and also via What­sApp groups if pos­sible. Mem­bers are asked to fol­low the news channels.

Club encou­ra­ges to move and exercise in other ways but keep in mind the recom­men­da­tions of aut­ho­ri­ties against the outbreak of coronavirus.

For more infor­ma­tion on the sus­pen­sion, please con­tact chair­man of the club, Pekka Saa­ri­nen (if.teni.9ppnull@neniraas.akkep).

The Natio­nal Ins­ti­tute for Health and Wel­fare (THL) moni­tors the natio­nal and inter­na­tio­nal situa­tion and pro­vi­des gui­dance on infec­tion pre­ven­tion at www​.thl​.fi.

Lue lisää...

Sulkaset keskeyttää toimintansa 29.3.2020 asti — Sulkaset suspends activities until 29.3.2020

Sul­ka­set ry suh­tau­tuu vaka­vasti ja vas­tuul­li­sesti liik­keellä ole­van koro­na­vi­ruk­sen (COVID-​​19) aset­ta­maan terveysuhkaan.

Suo­men val­tio­neu­vos­ton tors­taina 12.3.2020 anta­mien lin­jaus­ten joh­dosta on Sul­ka­set on päät­tä­nyt kes­keyt­tää seu­ran har­joi­tus– ja kil­pai­lu­toi­min­nan 13.3.-29.3.2020 väli­seksi ajaksi. Seu­ran joh­to­kun­nan teke­män pää­tök­sen taus­talla on val­tio­neu­vos­ton suo­si­tus rajoit­taa tar­tun­to­jen vähen­tä­mi­seksi ei-​​välttämätöntä toi­min­taa, kuten lähi­kon­tak­teja har­ras­te­toi­min­nassa ja muulla vapaa-​​ajalla.

Toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­nen tar­koit­taa seuraavaa:

  • Seu­ran har­joi­tus­ryh­missä ei ole toi­min­taa 13.3.-29.3.2020 väli­senä aikana.
  • Timant­ticup 7 –kil­pailu 29.3.2020, jossa Sul­ka­se­tilla on jär­jes­tä­mis­vuoro, siir­re­tään myö­hem­pään ajankohtaan.
  • Lähei­sen ajan­koh­tansa vuoksi myös Sul­ka­se­tin Har­ras­te­ki­sat 4.4.2020 siir­re­tään varo­toi­men­pi­teenä myö­hem­pään ajankohtaan.

Har­joi­tus­ryh­mien kes­keyt­tä­mi­sestä ei anneta hyvi­tystä, koska toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­nen perus­tuu val­tio­neu­vos­ton suo­si­tuk­seen rajoit­taa ei-​​välttämätöntä toi­min­taa. Seura ei myös­kään pysty vähen­tä­mään mm. kent­tien vuo­kra­kus­tan­nuk­si­aan siitä huo­li­matta, että har­joi­tuk­sia ei jär­jes­tetä. Mah­dol­li­suuk­sien mukaan kor­vaa­via ker­toja voi­daan yksi­tyis­ten hal­lien vuo­roilla pyr­kiä jär­jes­tä­mään tou­ko­kuulle. Kil­pai­lu­jen tule­vat päi­vä­mää­rät ilmoi­te­taan myöhemmin.

Seura tie­dot­taa toi­min­nan jat­ku­mi­sesta ja tilan­teen mah­dol­li­sesta muut­tu­mi­sesta ennen maa­lis­kuun lop­pua säh­kö­pos­titse, net­ti­si­vuilla ja Face­boo­kissa. Jäse­niä pyy­de­tään seu­raa­maan tiedotuskanavia.

Lisä­tie­toja toi­min­nan kes­keyt­tä­mi­sestä antaa seu­ran puheen­joh­taja Pekka Saa­ri­nen (if.teni.9ppnull@neniraas.akkep).

Ter­vey­den ja hyvin­voin­nin lai­tos (THL) seu­raa val­ta­kun­nal­lista ja kan­sain­vä­listä tilan­netta ja antaa ohjeita tar­tun­to­jen ehkäi­syssä osoit­teessa www​.thl​.fi.

—————————————————————————————————————-

Sul­ka­set ry takes seriously and res­pon­sibly the health threat posed by the coro­na­vi­rus (COVID-​​19).

Due to the Govern­ment of Finland’s gui­de­li­nes issued on Thurs­day 12 March 2020, Sul­ka­set has deci­ded to sus­pend the club’s trai­ning and com­pe­ti­tion acti­vi­ties from March 13 until March 29, 2020. The policy adop­ted by the club’s board is based on the Government’s recom­men­da­tion to limit non-​​essential acti­vi­ties such as close con­tact in rec­rea­tio­nal acti­vi­ties and other lei­sure acti­vi­ties to reduce infection.

Sus­pen­sion means:

  • There is no acti­vity in the trai­ning groups from March 13 until March 29, 2020.
  • Timant­ticup 7 –com­pe­ti­tion will not be held on March 29, 2020, but will be postponed.
  • Because of short amount of time, also Hobby tour­na­ment on April 4, 2020, will be postponed.

The club informs about the con­ti­nua­tion of acti­vi­ties and pos­sible chan­ges in the situa­tion via e-​​mail, web­site and on Face­book. Mem­bers are asked to fol­low the news channels.

For more infor­ma­tion on the sus­pen­sion, please con­tact chair­man of the club, Pekka Saa­ri­nen (if.teni.9ppnull@neniraas.akkep).

The Natio­nal Ins­ti­tute for Health and Wel­fare (THL) moni­tors the natio­nal and inter­na­tio­nal situa­tion and pro­vi­des gui­dance on infec­tion pre­ven­tion at www​.thl​.fi.

Lue lisää...

Timantticup 29.3.

Kevään 2020 Timant­ticup pide­tään sun­nun­taina 29.3. Raho­lan Sul­kik­sella! Tar­kem­mat tie­dot ja ilmoit­tau­tu­mis­oh­jeet alla. Kaikki junio­rit mukaan!tc7-mainos-sulkaset

Lue lisää...

Sulkasetin harrastekisat keväällä

Sul­ka­se­tin kevään har­ras­te­ki­sat jär­jes­te­tään lau­an­taina 4.4.2020 Raho­lan Sul­kik­sessa. Kisoissa on luok­kia kai­kentasoi­sille pelaa­jille aivan aloit­te­le­vista pelaa­jista kil­pa­pe­laa­jiin. Ilmoit­tau­tu­mi­nen lisens­si­pe­laa­jille tour­na­ment­softwa­ren kautta ja muille sähkö­pos­tilla osoit­tee­seen ‮if.tesaklus@tasik‬. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä 28.3.2020. Tar­kem­mat tie­dot ja luo­kat löy­ty­vät alta. Ter­ve­tu­loa mukaan!

sulkaset_harrastekisa_040420_mainos

Lue lisää...