Okko Niskanen reporting from Quebec

Sulkaset.fi:n avus­tava toi­mit­taja Okko Nis­ka­nen tutus­tuu kan­sain­vä­li­seen sul­ka­pal­lo­kult­tuu­riin rapa­kon takana, Kana­dan Que­becissa. Seu­raa­vassa raportti siitä, miten Okko aika­naan Kana­daan pää­tyi ja mil­laista yli­opis­to­sul­ka­pallo siellä on. Okko, ole hyvä:

Moro nääs!

Nyt on hyvä aika päi­vi­tellä hie­man kuu­lu­mi­sia. Nimit­täin jal­koja sär­kee pit­kästä aikaa ja syy on kai­kille tuttu eli sul­ka­pallo. Tänään oli rek­ry­tointi Uni­ver­site Lava­lin sul­ka­pal­lo­jouk­kue­seen ja pai­kalle oli eksy­nyt myös yksi sul­ka­se­ti­lai­nen. Pai­kal­li­nen val­men­taja oli tyy­ty­väi­nen (“we just need to improve your sta­mina”) pelie­si­tyk­siin ja pää­sin mukaan joukkueeseen.

Vähän ihme­tyt­tää, sillä mai­laan en ole kos­ke­nut yli nel­jään kuu­kau­teen ja peli ei juuri sul­ka­pal­loa muis­tut­ta­nut. Mutta miten näin huo­noon kun­toon on mies voi­nut päästä ja mitä hän tekee yhdessä Kana­dan suu­rim­pien yli­opis­to­jen sul­kis­jouk­ku­eessa? Pala­taan ajassa hie­man taaksepäin.

Kaikki alkoi, kun astuin Slo­va­kian maa­pe­rälle kesän alussa tar­koi­tuk­sena tehdä hiu­kan töitä ja kier­rellä mer­kit­tä­viä kau­pun­keja Itä-​​Euroopassa. Sul­ka­pal­lon pelaa­mi­nen oli mah­do­tonta, mutta lenk­kei­lyä, pati­koin­tia ja punt­ti­sa­lia siellä pys­tyi harrastamaan.

Mat­kailu kui­ten­kin vei suu­rim­man osan ajasta ja urheilu jäi taka-​​alalle. Tilan­teen kävi var­mis­ta­massa myös sulkaset.fin web­mas­ter Tuomo Kekoni apu­rei­neen, joi­den kanssa pidet­tiin vii­kon­lop­pu­kon­fe­renssi Pra­hassa liit­tyen tule­van kau­den rapor­toin­tiin täältä ulkomailta.

Slo­va­kia vaih­tui Kana­daan viime vii­kolla. Tar­kem­min ottaen majai­len tällä het­kellä Que­becin kau­pun­gissa. Huo­mioi­ta­vaa ja kiin­nos­ta­vinta täällä on ihmis­ten suh­tau­tu­mi­nen urhei­luun, eri­tyi­sesti oman kau­pun­gin menes­tyk­seen. Asiaa valai­see muun muassa se, että pai­kal­lis­leh­destä noin puo­let on urhei­lusi­vuja ja ensiksi käsi­tel­lään Que­becin urhei­li­jat, sit­ten vasta muut kuten NFL, NBA ja NHL.

Yli­opis­ton jouk­kue on käy­tän­nössä paras kai­kissa lajeissa, joten sen ede­sot­ta­muk­sia seu­ra­taan eri­tyi­sen tar­kasti. Lajeina ovat sul­ka­pal­lon lisäksi muun muassa jenk­ki­fu­tis, oikea futis, ylei­sur­heilu ja jääkiekko.

Sul­kis­jouk­ku­eessa on noin pari­kym­mentä pelaa­jaa, joista puo­let tyt­töjä. Jouk­kue pelaa yli­opisto –ja pro­vins­si­sar­jaa. Tree­nejä tulee ole­maan 3–5 ker­taa vii­kossa ken­tällä ja muu­tama muu treeni ken­tän ulko­puo­lella. Kisoja 1–2 kuussa.

Treeni– ja peli­pal­loista ei tar­vitse mak­saa mitään. Lisäksi jouk­ku­een jäse­nillä on käy­tössä punt­ti­sali, fysio­te­ra­pia, lää­käri ja hie­ronta. Kaikki ilmaista. Olo­suh­teet pelaa­mi­seen ovat siis kun­nossa. Muu­ten­kin kaikki urhei­lun ympä­rillä pyö­rivä sir­kus on kuin jenk­ki­lef­fasta. En edes uskalla arvata, kuinka isolla bud­je­tilla homma pyörii.

Try­out meni siis omalta osalta yli odo­tus­ten. Ainut vai­keus oli ymmär­tää val­men­ta­jan ohjeita tree­neistä, sillä ne oli­vat Que­becin rans­kaksi, josta ei ole mitään toi­voa ymmär­tää mitään. Ei sillä, että jos­kus oli­sin Vil­len (Rasi) tai Timon (Eske­li­nen) ohjeista mitään tolk­kua saa­nut kil­pa­ryh­män vuo­roilla ;) Yllät­tä­västi juuri seka­ne­lin­peli kulki par­hai­ten — joh­tuu siitä, että täällä tytöt pelaa­vat hyvin.

Toi­vot­ta­vasti siellä sul­ka­se­ti­lai­silla on hyvä perus­kun­to­kausi takana ja sulka ja eri­tyi­sesti vas­tus­ta­jat saa­vat kyy­tiä kil­pai­luissa heti kau­den alusta alkaen!

Ter­vei­siä!