Let’s go Rouges, let’s go!

Kana­dan kir­jeen­vaih­ta­jamme Okko Nis­ka­nen rapor­toi tois­ta­mi­seen Que­becista, jossa hän pelaa sul­ka­pal­lon yli­opis­to­sar­jaa. Okko ole hyvä:

Viime vii­kon­lop­puna (26.-27.9) oli täällä ensim­mäi­nen kisa. Kyseessä oli yli­opis­to­sar­jan pre-​​season tur­naus. Lau­an­taina pelat­tiin jouk­kue­tur­naus ja sun­nun­taina avoin yksi­lö­kisa. Ennen tulok­sia on kui­ten­kin hyvä käydä hiu­kan läpi mitä sar­joja täällä oikein pelataan.

Maan par­haim­mat pelaa­jat kier­tä­vät koko maan kat­ta­vaa eliit­ti­sar­jaa. Tämän lisäksi kul­la­kin pro­vins­silla on oma sarja, jossa pela­taan eliit­ti­luo­kan lisäksi A-​​, B– ja C– luokat.

Tähän asti sys­teemi on hyvin saman­lai­nen kuin Suo­messa oli ennen täh­ti­ki­soja. Sit­ten mukaan tulee yli­opis­to­sarja, joka on myös pro­vins­si­koh­tai­nen. Luo­ki­tusta ei kui­ten­kaan ole, vaan kun­kin yli­opis­to­jouk­ku­een par­haat pelaa­jat edus­ta­vat kou­lua näissä kisoissa.

Suu­rin pai­noarvo on jouk­kue­ki­salla mutta jois­sa­kin tur­nauk­sissa pela­taan myös yksi­lö­kisa, ei kui­ten­kaan aina. Näi­den kaik­kien lisäksi on pie­nem­piä pro­vins­si­koh­tai­sia kil­pai­lusar­joja, mutta ne eivät ole niin suosittuja.

Jouk­kue, jossa pelaan (Rouge et Or eli Punai­nen ja Kulta) panos­taa eni­ten yli­opis­to­sar­jaan luon­nol­li­sesti. Tämän lisäksi voin edus­taa seu­raa myös muissa kisoissa. Kysy­myk­seen tulee lähinnä provinssisarja.

Ensim­mäi­nen tur­naus oli siis yli­opis­to­sar­jan pre-​​season tur­naus, jossa haet­tiin ase­tel­mia tule­valle kau­delle. Vas­taan aset­tui­vat jouk­ku­eet Toron­ton yli­opis­tosta, Hum­ber Col­le­gesta (Toronto) Sher­broo­kin yli­opis­tosta sekä kaksi jouk­kuetta Rouge et Orista.

Pela­sin jouk­ku­een ykkös­tii­missä ja pelejä ker­tyi viisi — yksi kak­sin­peli, yksi seka­ne­lin­peli sekä kolme nelin­pe­liä. Voit­toja tuli neljä. Tap­pio tuli mei­dän jouk­ku­een kak­kos­tii­miä vas­taan, mutta se oli jo rat­ken­nut ennen mei­dän peliä. Finaa­lissa voi­tet­tiin Toron­ton yli­opisto 6–3. Jouk­kue­kisa oli tosi hieno ja vir­kis­tävä koke­mus. Otsi­kon kan­nus­tus­huu­toa kar­jut­tiin ja kil­jut­tiin kurkku käheänä.

Sun­nun­tain yksi­lö­ki­sassa pela­sin seka­ne­lin­pe­lin ja kak­sin­pe­lin. Rajoi­tuk­sena oli kaksi luok­kaa. Seka­ne­lin­pe­lissä ekan voi­ton jäl­keen vas­taan aset­tui Kana­dan nais­sul­ka­pal­loi­lun suur­lu­paus, 19-​​vuotias Mic­helle Li (maa­il­man ran­king 125 sin­ge­lissä) parinsa kanssa. Tur­paan tuli niin, että kor­vat helot­ta­vat vie­lä­kin. Pis­tä­kää nimi mieleen.

Kak­sin­pe­lissä voi­tin kaksi ja hävi­sin kol­man­nen pelin. Kisat lop­pui­vat osal­tani siihen.

Tur­nauk­sen jäl­keen sul­ka­pal­lo­ka­ruselli pyö­rii nor­maa­listi. Tree­nejä vii­kossa on neljä ker­taa. Vii­kon­lo­put ovat vapaita, ellei ole kisoja. Myös ken­tän ulko­puo­lella jou­tuu teke­mään töitä sul­ka­pal­lon eteen. Olen käy­nyt yhden verk­ko­kurs­sin doping-​​asioista, tak­tiik­ka­pa­la­veri pide­tään ker­ran vii­kossa ja olen jou­tu­nut Rouge et Orin jenk­ki­fu­tis­jouk­ku­een pelei­hin myy­mään hoda­reita ja olutta. Siitä saa hiu­kan hyvi­tystä kisamaksuihin.

Kaikki on kui­ten­kin vai­van arvoista. Jouk­ku­eessa on muka­via tyyp­pejä. Edus­tusa­sut ja muut luon­tai­se­dut toi­mi­vat niin kuin pitääkin.

Per­jan­taina (2.10.) on tar­koi­tus vaih­taa jouk­ku­een kanssa vapaalle. Ilta on erit­täin odo­tettu van­ho­jen pelaa­jien kes­kuu­dessa. Tar­koi­tuk­sena on lähinnä nöy­ryyt­tää uusia rek­ry­toin­teja. Rao­te­taan ver­hoa sen ver­ran, että alle­kir­joit­ta­neen ruusun­pu­nai­set kor­ko­ken­gät odot­ta­vat lavalle pää­syä muun rekvi­sii­tan ohessa.

Onnit­te­lut myös sinne hyvästä kisa­me­nes­tyk­sestä! B-​​luokka tai­taa tällä het­kellä olla tiu­kassa Sulkaset-​​komennossa :) Pala­taan asi­aan, kun­han kisoja on taas takana!

» Muu­tama kuva turnauksesta