Ajankohtaista sivuista

Sivus­ton koo­dia on päi­vi­tetty hiu­kan. Jokai­selle ryh­mälle (Junio­rit, Har­ras­ta­jat jne.) saa­daan nyt omat yksi­löl­li­set kuvat ylä­lai­dan isolle kuva­pai­kalle. Näitä kuvia teen syk­syllä, kun­han pää­sen otta­maan kuvia seu­ran harjoituksista.

Vaih­toeh­toi­sesti kuvia, joi­hin on jul­kai­suoi­keus, voi lähet­tää myös säh­kö­pos­tilla osoit­tee­seen: taittajanne(at)tuubi.net. Käyt­tö­kel­poi­sista kuvista muo­ka­taan ulkoa­suun sopi­via. Jos sinulla on siis koneella kuvia Sul­ka­se­tiin liit­tyen, lähet­tele ihmeessä yllä mai­nit­tuun osoit­tee­seen. Muis­tat­han lait­taa mukaan kuvaa­jan nimen.

Muu­toin sivus­ton kehi­tys jat­kuu tasai­seen tah­tiin mm. kes­kus­te­lu­foo­rumi on tehty ja toi­min­nassa. Sen ulkoa­su­muok­kaus on kes­ken. Foo­rumi löy­tyy täältä.

Ideoita ja kom­ment­teja ote­taan myös ilo­mie­lin vas­taan. Aurin­koista kesää!

Ter­vei­sin,
Janne