Käyttäjätunnuksia Sulkasetin jäsenille ja miksei muillekkin!

Hanki itsel­lesi tun­nuk­set Sul­ka­se­tin uusille koti­si­vuille nyt.

Mik­sikö?

Tun­nuk­silla voit kom­men­toida kaik­kia sivuille kir­joi­tet­tuja uuti­sia, kir­joit­taa foo­ru­mille ja lähe­tää kuvia media­sa­liin. Jos sinulla pii­saa pal­jon jut­tua, niin voit pyy­tää Peteltä oikeuk­sia artik­ke­lei­den kir­joi­tusta var­ten. Tee tun­nuk­set itsel­lesi näin...

Tun­nus­ten luominen

1.Paina sivun oikeasta ala­lai­dasta link­kiä ‘Kir­jaudu’.

2.Lin­kistä avau­tuu uusi ikkuna missä kysy­tään käyt­tä­jä­tun­nusta ja sala­sa­naa. Oikeasta vasem­masta ala­lai­dasta löy­tyy linkki ‘rekis­te­röidy’ — paina sitä.

3.Sinulta kysy­tään säh­kö­pos­tia ja käyt­tä­jä­ni­meä. Anna osoit­teeksi toi­miva säh­kö­pos­tio­soite ja mie­lei­nen käyt­tä­jä­tun­nus. Paina ‘Rekis­te­röidy’ nap­pia.

4.Muu­ta­man minuu­tin sisällä saat säh­kö­pos­tiisi vies­tin, missä ker­ro­taan sala­sa­nasi. Toimi koh­dan 1. mukaan ja mene kir­jau­tu­mis­si­vulle. Syötä käyt­tä­jä­tun­nuk­sesi sekä saa­masi sala­sana ja kir­jaudu sisään.

5.Eteesi avau­tuu uusi pro­fii­lisi. On tär­keää täyt­tää pro­fii­liin oikea etu– ja suku­nimi, jos nimeä ei tun­nis­teta, pro­fiili pois­te­taan. Voit kir­joit­taa itsel­lesi lem­pi­ni­men kuten ‘Hit­man’ tai ‘Kanki’ . Tämän jäl­keen valitse millä nimellä esiin­nyt Sul­ka­se­tin sivus­tolla, voit valita esi­mer­kiksi esiin­ty­väsi pel­källä etu­ni­mellä tai lem­pi­ni­mellä — sinä päätät.

6.Kun olet täyt­tä­nyt kai­ken tar­peel­li­sen, niin voit halu­tes­sasi vaih­taa itsel­lesi hel­pom­man sala­sa­nan. Kun olet  vaih­ta­nut sala­sa­nan, niin paina ‘päi­vitä käyt­tä­jä­tie­dot’ pai­ni­ketta.

7.Onneksi olkoon! Olet luo­nut itsel­lesi käyt­tä­jä­ti­lin Sul­ka­se­tin upo­uu­delle koti­si­vulle. Nyt voit aloit­taa uutis­ten kom­men­toin­nin, mutta muista käyt­täy­tyä asial­li­sesti tai tun­nuk­sesi pois­te­taan... Iso-​​Pete valvoo ;-)