Niskanen opiskelijoiden EM-​​kisoissa

Moi Sulkaset-​​väki,

Sul­kis­kau­den lop­pu­mi­sen jäl­keen ja ennen uuden alkua on hyvä päi­vi­tellä kuu­lu­mi­sia. Var­sin­kin, kun uuti­soi­ta­vaa on kan­sain­vä­li­siltä peli­ken­tiltä. Alle­kir­joit­ta­nut osal­lis­tui opis­ke­li­joi­den sul­ka­pal­lon EM-​​kisoihin Rans­kassa noin kuu­kausi sit­ten. Lopul­li­sen pää­tök­sen kisoi­hin läh­te­mi­sestä tein viime keväänä, kun työ­paikka kesäksi jär­jes­tyi vain parin sadan kilo­met­rin päästä kisapaikasta.

Tur­naus jär­jes­tet­tiin Rans­kan Nancyssa, 16.–20.6. Tapah­tuma alkoi jouk­kue­ki­salla, johon en ymmär­ret­tä­västi yhden mie­hen suu­rui­sella legioo­nalla osal­lis­tu­nut. Kisan kovin nimi oli maa­il­man­lis­tan 37. Prez­mys­law Wacha, joka kui­ten­kin jou­tui kamp­pai­le­maan aina­kin nume­roi­den valoissa ihan tosis­saan finaa­lissa sak­sa­lai­sen Saar­lan­din yli­opis­ton mies­pe­laa­jaa vas­taan. Wac­han ja Puo­lan Lozin yli­opisto vei lopulta jouk­kue­ki­san voi­ton. Jouk­ku­eena se oli melko yli­voi­mai­nen ja huhu ker­toi, että puo­la­lai­set käy­vät yli­opis­tolla lähinnä syö­mässä. Muu­ten aika kuluu pelikentällä.

Yksi­lö­ki­sassa ei suomalaisvoittajia

Yksi­lö­kisa alkoi per­jan­taina 18.6. aamu­tui­maan. Oma peli oli sak­sa­laista Jus­tus Sch­mitziä vas­taan. Kät­te­lyssä luu­lin, että iso Arska oli tul­lut Kali­for­nian kuver­nöö­rin pal­lilta vähän tree­naa­man aero­bista, sillä mies oli aivan yhden­nä­köi­nen enti­sen Hollywood-​​tähden kanssa. Myös sak­sa­lai­sit­tain mur­rettu englanti oli yhtä rujoa kuin elo­ku­vissa on totuttu näke­mään. Tur­paan tuli alle­kir­joit­ta­neelle melko rumasti 21–10, 21–17 ja pelit lop­pui­vat sii­hen, sillä tuplaan ei avoi­mena otettu ilmoit­tau­tu­mi­sia. Hasta la vista, not.

Lippu edusti kun­niak­kaasti Suomea

Mies­ten sin­ge­lin voitti ukrai­na­lai­nen Dimitri Zavadsky, joka kukisti finaa­lissa sak­sa­lai­sen pit­kän­huis­kean Sebas­tian Schött­le­rin 21–15, 21–19. Hopea­mi­ta­listi oli todis­te­tusti erit­täin uupu­nut lau­an­tai­päi­vän välie­rä­mat­sin ja gaala-​​illan jäl­keen. Hänen liik­ku­mis­tek­niik­kansa oli mie­len­kiin­toista seu­rat­ta­vaa — sii­hen pal­loon, johon yli kaksi met­riä pitkä runko ei yllä, ei tar­vitse liik­kua. Yllät­tä­vään moneen paik­kaan se kui­ten­kin yltää. Mies­ten nelin­pe­lissä Zavads­kysta lei­vot­tiin tupla­mes­tari, sillä hän voitti parinsa Vitali Kono­vin kanssa vas­tassa olleen sak­sa­lais­pa­rin. Nais­ten sin­ge­lin vei rans­ka­lai­sen kotiy­lei­sön rie­muksi Sas­hina Vig­nes Waran, nais­ten tuplan puo­la­lai­set Olga Konon ja Agnieska Woj­towska. Mixti meni niin ikään Puolaan.

Tuo­ma­rit tuo­mit­si­vat jokai­sen pelin

Kisa­jär­jes­te­lyt rans­kai­li­sit­tain onnistuneet

Omasta menes­ty­mät­tö­myy­destä reissu oli onnis­tu­nut, sillä kai­killa osal­lis­tu­jilla oli ymmär­ret­tä­västi yhtei­nen int­ressi, josta oli helppo jutus­tella. Suo­mea­kin pääsi puhu­maan, sillä kisoi­hin oli tul­lut myös Timo Cou­rage, tosin hän opis­ke­lee Sak­sassa ja edusti näin ollen omaa yli­opis­to­aan. Mies val­mis­tuu kohta lää­kä­riksi ja totesi, että tavoit­teena on löy­tää työ­paikka Suo­mesta. Hämeen seu­dulta hänellä eri­tyi­sesti oli posi­tii­vi­sia muis­toja, eikä alle­kir­joit­ta­nut alka­nut ehdot­te­le­maan muita maakuntia...

Kisa­halli  täytti kan­sain­vä­li­sen tur­nauk­sen vaatimukset

Kisat oli­vat niin hyvin jär­jes­tetty, kuin Rans­kassa voi­daan yli­pää­tään jotain jär­jes­tää. Yleensä täällä asioi­den orga­ni­sointi ei ole vah­vin osa-​​alue. Tun­nelma oli kui­ten­kin var­sin lep­poisa läpi vii­kon­lo­pun ja osal­lis­tu­jat jär­jes­ti­vät joka illaksi pientä ohjel­maa.. Majoi­tus oli hoi­dettu kau­pun­gin kes­kus­tan hotel­liin ja bus­si­kul­je­tuk­set kisa­pai­kalle ja sieltä pois toi­mi­vat erin­omai­sesti. Huo­ne­va­ras­tus­ten kanssa ole­van pientä säh­lin­kiä, mutta joka yöksi taisi kai­kille löy­tyä sänky, jossa nukkua.

Opis­ke­li­ja­ki­sat ovat huo­nosti tun­nettu Suo­messa, sen ymmär­tää sillä tur­naus on Keski-​​Euroopassa ja mat­ka­kus­tan­nuk­sia ker­tyy pal­jon enem­män kuin autolla mat­kaa­ville kes­kieu­roop­pa­lai­sille. Toi­nen asia, joka estää osal­lis­tu­mi­nen suo­ma­lai­silta opis­ke­li­joilta, on kesä­työt. Jos kisat kiin­nos­ta­vat, kan­nat­taa se mie­les­täni yhdis­tää pie­neen loma­mat­kaan. Näin teki vie­rai­le­viksi täh­diksi kut­suttu Lava­lin yli­opisto Kana­dasta, jossa itse opis­ke­lin viime luku­kau­den. He yhdis­ti­vät pie­nen eurot­ri­pin kisoi­hin, ja pää­sin näin itse­kin näke­mään van­hoja peli­ka­ve­reita. Vinkki: kan­nat­taa sijoit­taa loma­matka kiso­jen jälkeen!

Siinä kaikki tällä erää, ter­vei­siä peli­ken­tille! Tör­mä­tään, kun tavataan!

Ter­vei­sin, Okko

Kisan koti­sivu, jossa lisää kuvia:

http://​www​.euc​bad​min​ton2010​.eu/