Hyväpallo eikun... GOOD MINTON!

Sul­ka­pal­lo­liitto on uudis­ta­nut kau­den 2010–2011 ilmoit­tau­tu­mis­jär­jes­tel­män, jonka ansiosta jokai­nen voi ilmoit­tau­tua itse kaik­kii lii­ton kisoi­hin suo­raan lii­ton sivuilta.

Käy luke­massa Sul­ka­se­tin uudet ohjeet kisail­moit­tau­tu­mi­seen tästä! Epä­sel­vissä tapauk­sissa voit ottaa “ottaa yhteyttä”. Jos sinulla on käyt­tä­jä­tun­nuk­set, niin voit kir­joit­taa kysy­myk­sesi myös Sul­ka­se­tin foo­ru­mille tästä.

Jos sinulla ei vielä ole tun­nuk­sia Sul­ka­se­tin sivuille, niin lue tästä kuinka ne tehdään!