JySS:n kansainvälinen sulkapalloleiri 3.-5.9.2010

Ilmoit­tau­tu­mi­nen JySS:n kan­sain­vä­li­selle lei­rille on avattu. Leiri pide­tään 3.-5.9. Jyväs­ky­lässä Kuok­ka­lan Gra­nii­tissa, ja pää­val­men­ta­jana toi­mii kah­den edel­li­sen vuo­den tapaan Jakob Toft Tans­kan Esb­jer­gistä. Jakob on toi­mi­nut aiem­min Tans­kan U15 ja U17 maa­jouk­kuei­den val­men­ta­jana, ja nykyi­sin hän on pää­val­men­ta­jana ESG:ssä, mikä on eräs Tans­kan par­haim­mista junnuseuroista.

Leiri on kol­me­päi­väi­nen, mutta sille on mah­dol­lista ilmoit­tau­tua myös kah­deksi päi­väksi. Aika­tau­lut ovat tois­tai­seksi ohjeel­li­sia, koska on vielä epä­sel­vää miten viime päi­vien Jyväs­ky­län len­toai­ka­tau­lu­jen muu­tok­set vai­kut­ta­vat Jako­bin yhteyslentoihin.

Lei­rin koh­de­ryhmä on ensi­si­jai­sesti 10–19 vuo­ti­aat kil­pa­jun­nut. Otamme kui­ten­kin mukaan myös kiin­nos­tu­neita aikui­sia kil­pa­pe­laa­jia tilan niin sal­liessa. Huo­mat­kaa että jun­nu­jen ei tar­vitse olla mitään huip­pu­jun­nuja. Lei­rin alussa pelaa­jat jae­taan 2–3 tasoryhmään.

Lei­rillä tar­vi­taan myös apu­val­men­ta­jia, joille leiri on ilmai­nen. Myös val­men­ta­jien tulee täyt­tää ilmoit­tau­tu­mis­lo­make, jotta tie­dämme tilata oikean mää­rän ruo­kaa. Lei­rin yhtey­dessä jär­jes­te­tään myös val­men­ta­ja­kou­lu­tusta, joka on suun­nattu jun­nuoh­jauk­sesta kiin­nos­tu­neille kil­pa­pe­laa­jille sekä opeille. Siitä lisää myöhemmin.

Ilmoit­tau­tu­mis­lo­make sekä lisä­tie­toa löy­tyy:
http://​www​.jyvas​ky​lan​sul​ka​pal​lo​seura​.org/

Terv.
Antti /​ JySS