Muutoksia junioreiden harjoitusvuoroihin 2010–2011

Alla sel­vi­tetty suu­rim­mat muu­tok­set liit­tyen junio­rei­den har­joit­te­luun kau­della 2010–2011.

Pohjois-​​Hervannan vuoro maanantaisin

Har­joi­tus­vuo­ron yläi­kä­raja on nos­tettu kah­dek­saan­toista. Kaikki 1992 syn­ty­neet ja sitä nuo­rem­mat ovat ter­ve­tul­leita har­joit­te­le­maan Pohjois-​​Hervannassa. Alai­kä­raja pysyy samana eli alle 12-​​vuotiaat har­joit­te­le­vat Koivistonkylässä!

Kil­pa­ju­nio­rit Sys­syn Sul­kik­sessa torstaisin

Vuoro alkaa vasta vii­kolla 37. Edel­ly­tys vuo­rolla käy­mi­seen on vähin­tään yksi val­men­nettu tapah­tuma tors­tain vuo­ron lisäksi joka viikko sekä osal­lis­tu­mi­nen kil­pai­luun vähin­tään kaksi ker­taa vuo­dessa. Val­men­taja valit­see pelaa­jat vuo­rolle Pohjois-​​Hervannan sekä Koi­vis­ton­ky­län harjoitusvuoroilta.

Talent Ten­nis­kes­kus­kessa tiistaisin

Vuoro lope­te­taan. Junio­reilla mah­dol­li­suus siir­tyä esim. maa­nan­tain har­joi­tuk­seen Pohjois-​​Hervantaan.

Kil­pa­ju­nio­rit Ylö­jär­ven liikuntakeskuksessa

Kaikki pelaa­jat tälle vuo­rolle valittu jo viime kau­della Ylö­jär­ven suun­nalta. Vuoro jat­kuu totut­tuun tapaan vii­kolla 35 tiis­tai­sin ja per­jan­tai­sin klo 17.30−19.00. Pidem­män har­joi­tus­vuo­ron sekä kau­den takia hinta on nous­sut jon­kin ver­ran. Ei liity mil­lään tavalla tors­tain kil­pa­ju­nio­rei­hin Sys­syn Sulkiksessa!