Sulkaset foorumi

Sul­ka­set foo­rumi avattu. Kaik­kien jotka sitä halua­vat käyt­tää tulee luoda käyt­tä­jä­tun­nus. Foo­rumi toi­mii sekä tek­ni­senä tukena että tiedotuskanavana.

Junio­rit

Kaik­killa junio­reilla, jotka käy­vät val­men­ne­tuilla vuo­roilla, on vel­vol­li­suus lukea foo­ru­milta omaan har­jou­tus­vuo­roon liit­ty­vät kes­kus­te­lut ja ilmoi­tuk­set.  Foo­rumi on se kanava, jonka kautta val­men­taja ilmoit­taa kaikki tie­dot­teet ja muutokset.

Junio­rit saa­vat kes­kus­tella foo­ru­milla myös kes­ke­nään ja kysyä neu­voa valmentajalta.

Har­ras­ta­jat

Har­ras­ta­jien foo­ru­milla voi vapaasti kysellä niin varus­teista ja vuo­roista. Foo­rumi on myös lois­tava paikka yrit­tää etsiä uutta peli­ka­ve­ria esim. kes­ki­vii­kon ilmai­selle vuorolle!