BestOnCourt

Moi!

Käy­kää tutus­tu­massa tans­ka­lai­seen pal­ve­luun nimeltä Bes­tOnCourt. Sivulta löy­tyy hui­kea määrä työ­ka­luja käy­tän­nön har­joit­te­luun. Teki­jöinä mm. Peter Gade ja Mor­ten Bjer­gen. Lisä­tie­toa ja kirjautumisohjeet:

http://www.sulkapallo.fi/SSUL/ssulwww.nsf/sp3?open&cid=content35A4CD&contentnavinf=2010\Navi\Content5238B\content2E61C0\content35A4CD&contentnavinfa=o

Toi­vot­ta­vasti saatte pal­jon hyö­dyl­listä mate­ri­aa­lia teh­däk­senne har­joi­tuk­sista entistä parem­pia (ja välit­tä­kää toki ilo­sa­no­maa eteenpäin)!

Ter­vei­sin,

Joo­nas Lepistö
SSuL koulutusvastaava