Junioreiden seuraottelu Clear-​​Sulkaset lokakuussa

Sul­ka­pal­lo­seura Clear jär­jes­tää junio­rei­den seu­raot­te­lun Clear-​​Sulkaset  la 23.10.2010 Kaa­ri­nassa (Turun naa­pu­ri­kunta). Reis­suun läh­de­tään yhteis­kul­je­tuk­sella ja mat­kan­ve­tä­jiksi läh­tee junio­rei­den val­men­ta­jia Sul­ka­se­tista. Tar­koi­tuk­sena on saada mukaan kaikki junio­rit peli­ko­ke­muk­sen mää­rästä riip­pu­matta! Osal­lis­tu­mi­nen ei vaadi kil­pai­lu­li­sens­siä. Sul­ka­set tar­joaa kul­je­tuk­sen Tampereelta.

Sito­vat ilmoit­tau­tu­mi­set junio­ri­vuo­ro­jen val­men­ta­jille 30.9.2010 men­nessä. Tar­kem­paa tie­toa aika­tau­lusta ym. toi­mi­te­taan ilmoit­tau­tu­neille lähem­pänä kisa-​​ajankohtaa.

P.S. Jos autoon jää tilaa, van­hem­pia­kin voi läh­teä mukaan.

KAIKKI MUKAAN ANTOISAAN SULKAPALLOTAPAHTUMAAN!