Hieno junioriseuraottelu Kaarinassa

Sul­ka­se­tin 25-​​henkinen ryhmä kävi Clea­rin vie­raana Kaa­ri­nassa 23.10.2010. Aamulla kai­killa oli aikai­nen herä­tys, koska linja-​​autolla läh­det­tiin mat­kaan jo seit­se­män aikaan Sys­syn Sul­kik­sen edestä. Mat­kassa oli mukana sekä koke­neita jun­nu­pe­laa­jia että aivan vasta-​​alkajia ja usei­den pelaa­jien van­hem­pia.  Taisi toi­sia jän­nit­tää­kin enem­män tai vähem­män; oli­han kisa­reissu monelle ensimmäinen.

Auran Shel­lillä pidet­tiin vessa-​​/​kahvitauko. Tiet oli­vat liuk­kaita var­sin­kin mitä lähem­mäksi Kaa­ri­naa edet­tiin, joten Kilosport-​​hallille saa­vut­tiin n. 9.45. Yli­mää­räistä aikaa ennen pelien alkua ei juuri jää­nyt, peli­va­rus­teet nopeasti päälle ja tosi­toi­miin kentälle.

Jär­jes­te­ly­jen puo­lesta kisat sujui­vat erin­omai­sesti; oli laa­dittu hyvät peliai­ka­tau­lut, kuu­lu­tuk­set kuu­lui­vat sel­keinä ja pis­teen­näyt­tö­tau­lut­kin oli­vat käy­tössä. Jun­nuseu­raot­te­lussa pelat­tiin kai­ken­kaik­ki­aan toista sataa peliä; kai­kille tuli run­saasti pelejä mikä oli tarkoituskin.

Jun­nu­luo­kista alle 13 –vuo­ti­aat onnis­tui­vat sul­ka­set­ti­lai­sista par­hai­ten voit­ta­malla Clea­rin jouk­ku­een sel­västi. Myös alle 15-​​vuotiaat tais­te­li­vat tasai­sesti hävi­ten niu­kasti Clea­rin ykkös­jouk­ku­eelle mutta voit­ti­vat täpä­rästi Clea­rin kak­kos­jouk­ku­een. Myös alle 17– junio­reissa Clea­rilta oli vas­tassa kaksi jouk­kuetta; ykkös­jouk­kue oli liian kova Sul­ka­se­tille mutta kak­kos­jouk­kue sen­tään kaa­tui sel­västi. Kaik­kein nuo­rim­pien eli alle 11-​​vuotiaiden jouk­ku­eessa lähes kai­killa tam­pe­re­lai­silla oli kyseessä elä­mänsä ensim­mäi­set sul­ka­pal­lo­ki­sat. Useista tap­pioista huo­li­matta mieli oli kor­kealla ja tais­te­lu­tahto ei hii­pu­nut kenel­lä­kään kes­ken pelien.

Koti­mat­kalle läh­det­tiin n. 17.30. Mat­kalla poi­ket­tiin syö­mässä Auran Shel­lillä. Tun­nelma oli hyvä onnis­tu­neen kisa­mat­kan paluu­mat­kalla; jutel­tiin peleistä, toi­set pela­si­vat kort­tia ja muu­tama nuk­kui jne. Sys­syn Sul­kik­selle saa­vut­tiin takai­sin 20.20.

Kisa­matka oli kai­ken kaik­ki­aan koke­muk­sena var­sin mukava. Täm­möi­siä kisa­mat­koja  saa­daan toi­vot­ta­vasti jär­jes­tet­tyä myös jat­kossa. Clea­ri­lai­set saa­pu­ne­vat vas­ta­vie­rai­lulle kevätkaudella.

Kii­tos kai­kille osal­lis­tu­neille että saa­tiin matka aikaiseksi!

Muu­tama kuva kisa­tun­nel­masta löy­tyy mediasalista/​juniorit!

Tulok­set otte­lusta löy­ty­vät Clea­rin koti­si­vulta http://​www​.clear​.fi/