Kaksi Sulkasetin pelaajaa Vantaan Junnueliitissä

A-​​P Saa­ri­nen ja Matias Polus osal­lis­tui­vat vii­kon­lop­puna  Li-​​Ning Van­taan Junnu-​​Eliittiin. A-​​P tais­teli alle 17A –luo­kassa itsensä puo­li­vä­lie­riin ja nelin­pe­lissä välie­riin. Matias haki koke­musta Suo­men kär­jen tasosta alle 13B –luokassa.

Tiuk­kaa tais­te­lua 17A-​​luokassa

A-​​P sijoit­tui kak­sin­pe­li­poo­lis­saan toi­seksi hävi­ten kisan semi­fi­na­lis­tille Clea­rin Elias Kvis­tille tiu­kasti 2–1 erin (19−21, 21–16  ja 21–19). Ottelu oli hyvää sul­ka­pal­loa ja fyy­si­sesti ras­kas kes­täen n. 45 min. Nel­jän pelaa­jan poo­lista kaksi parasta jat­koi 17A –kaa­vioon. Illan jat­ko­pe­lissä pää­systä välie­riin vas­taan aset­tui ESB:n Antti Klu­tas. Päi­vän rasi­tuk­set näkyi­vät vali­tet­ta­vasti A-P:n otteissa var­sin­kin kol­man­nessa erässä. Antin vir­hee­tön peli kulki hyvin ja voitto kir­jat­tiin hänelle erin 2–1 (21−19, 20–22 ja 21–12). Luo­kan lop­puot­te­lussa pela­si­vat ESB:n Arto Lah­ti­nen ja Clea­rin Valt­teri Nie­mi­nen. Arto otti voi­ton sel­vin 2–0 numeroin.

Lop­puot­te­lu­paikka lähellä 17-​​nelinpelissä

Nelin­pe­lissä A-​​P ja JyS­Sin Jiri Koski aloit­ti­vat 2–1 (18−21, 23–21 ja 21–13)  voi­tolla parista Antti Klutas/​Samuli Olli­kai­nen ÖIF. Vas­tus­ta­jilla oli toi­sessa erässä jo kaksi otte­lu­pal­loa, mutta A-​​P ja Jiri pys­tyi­vät sel­vit­tä­mään ne hie­nosti . Välie­rissä pelat­tiin taas tiukka kol­men erän kamp­pailu Clea­rin paria Nieminen/​Kvist vas­taan. Lop­puot­te­lu­paikka oli tosi lähellä, sillä A-​​P ja Jiri joh­ti­vat kol­matta erää jo 20–16 mutta neljä otte­lu­pal­loa­kaan eivät riit­tä­neet tällä ker­taa. Vas­tus­ta­jan pie­nien vir­hei­den avus­ta­mana kaa­ri­na­lai­set nousi­vat rin­nalle ja ohi voit­taen koko otte­lun 2–1 (21−23, 21–12 ja 22–20). Lop­puot­te­lussa Viron pari San­der Merits/​Revo Posti sai myös kokea tap­pion Clea­rin pojille erin 2–1.

Peli­ko­ke­musta eliit­ti­ki­so­jen 13-​​luokasta

Matias Polus oli kokei­le­massa huip­pu­jen vauh­tia  alle 13 –luo­kan kak­sin­pe­lissä. Matiak­sen poo­lissa pela­si­vat myös kiso­jen 1. sijoi­tettu ESB:n Jes­per Paul ja ÖIF:n Guido Anders­son. Jes­per oli vielä liian kova vas­tus Matiak­selle mutta voitto Gui­dosta ei ollut kau­kana, tap­pio oli tiukka 2–0 (23−21, 21–16). 13B –kaa­viossa Matias hävisi ensim­mäi­sen jat­ko­pe­linsä HBC:n Reko Hyti­nan­tille erin 2–1 (18−21, 21–10 ja 21–12).

Seu­raava Jun­nue­liitti pela­taan 20.-21.11. Tam­mi­saa­ressa. Toi­vo­taan että saa­daan suu­rempi sul­ka­set­ti­lais­ryhmä kisaa­maan sil­loin! Tar­kem­mat kisa­tu­lok­set löy­ty­vät lin­kistä  http://www.tournamentsoftware.com/sport/tournament.aspx?id=8A2BA989-5813–4604-9FFE-23564B0A840F