Sari, Mikko, Sami ja Mikael finaaleissa tähtikisoissa

Jyväs­ky­län täh­ti­ki­sat pelat­tiin 30.-31.10. moni­toi­mi­ta­lolla. Sul­ka­set­ti­lai­set saa­vut­ti­vat useita mita­leita sekä  ylei­sissä että junioriluokissa.

Sarille kul­taa ja kah­desti hopeaa

Sul­ka­se­tin Sari Mik­ko­nen pelasi kul­taa SN-​​A –luo­kassa pari­naan JySS:n Arto Tam­me­lin. He löi­vät finaa­lissa parin Antti Reh­tola ToiVal/​Ulrika Syr­jä­vaara ESB erin 2–1 (21−10, 9–21 ja 21–14). Sari ja Arto sel­viy­tyi­vät hopealle myös SN-​​35 –luo­kassa. Luo­kan voit­ti­vat pari Anu Pyn­nö­nen KouSS/​Antti Reh­tola. Lisäksi Sari sai hopeaa NN-​​A –luo­kassa pari­naan Lotta Suni Toi­Val. Luokka pelat­tiin poo­lina, mistä voit­ta­jaksi sel­viy­tyi pari Kaisa Aal­to­nen RaSu/​Ulla Santti SaSu. Var­sin hyvät kisat Sarilta...

Mikolle hopeaa kahdesti

Sul­ka­se­tin Mikko Koho ura­koi myös mai­niosti sekä MK-​​B –luo­kassa että MN-​​B –luo­kassa pari­naan Mika Siren MäSPS tulok­sena oli­vat kak­kos­si­jat. Kak­sin­pe­lin finaa­lissa vah­vem­maksi osoit­tau­tui  Ron­Sun enti­nen valio­luo­kan pelaaja Aarni Pariola erin 2–1 ( 19–21, 21–15 ja 21–9). Aarni pudotti mat­kalla finaa­liin puo­li­vä­lie­rässä kisan ykkös­si­joi­te­tun Sul­ka­se­tin A-​​P Saa­ri­sen sel­vin nume­roin. Myös Sul­ka­se­tin Sami Jär­vi­nen sel­viy­tyi puo­li­vä­lie­riin asti. Nelin­pe­lissä Mikko ja Mika hävi­si­vät finaa­lin tiu­kasti parille Aarni Pariola/​Antti Rau­nio JySS erin 2–1 ( 23–21, 16–21 ja 21–16).

Sami voi­tok­kaana sekanelinpelissä

Sami Jär­vi­nen voitti SN-​​C –luo­kan pari­naan  Maria Pir­ho­nen JySS. Finaali oli tasai­nen mutta Kari Leh­mus­virta ToiVal/​Sara Tas­ki­nen JySS tai­pui­vat erin 2–1 (16−21, 22–20 ja 21–17). Sami oli puo­li­vä­lie­rissä myös  MN-​​B –luokassa.

Mikae­lille hopeaa

Sul­ka­se­tin junio­reita oli muka­vasti edus­tet­tuina kiso­jen junio­ri­luo­kissa. Neljä poi­kaa tais­teli hyvin ja par­hai­ten onnis­tui Mikael Kuusisto MK-​​13 –luo­kassa hävi­ten finaa­lin JySS:n liit­to­ryh­mä­pe­laaja Juha Hon­ka­selle erin 2–0 (21−13, 21–16) .

Puo­li­vä­lie­riin MK-​​A –luokassa

MK-​​A –luo­kassa Sul­ka­se­tin Teemu Ekola ja Petri Moi­sio ylsi­vät puo­li­vä­lie­riin asti; Petri jou­tui luo­vut­ta­maan jat­ko­pe­linsä selän kipey­ty­mi­sen vuoksi ja Teemu hävisi ehkä hie­man yllät­täen, tosin tiu­kasti kisan kak­ko­selle TeSun Lauri Nykä­selle kol­man­nen erän jatkopalloilla.

Kai­ken kaik­kian sul­ka­set­ti­lai­set saa­vut­ti­vat seit­se­män finaa­li­paik­kaa Jyväs­ky­län tähtikisoista.

HUOM! Kom­men­toi­kaa pelejä ja ker­to­kaa aja­tuk­sia kisoista...

Kiso­jen tulok­set löy­ty­vät seu­raa­vasta lin­kistä http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​5​2​B​6​2​1​1​9​-​D​0​A​E​-​4​4​7​2​-​B​E​9​B​-​6​5​E​1​2​4​D​D​A​133