Teemu A-​​luokan loppuottelussa Kuopiossa

Sul­ka­set­ti­lai­sia pelasi jäl­leen vii­kon­lo­pun kil­pai­luissa; Teemu Ekola tais­teli itsensä toi­seksi Sasun kan­sal­lis­ten A-​​luokassa Kuo­piossa. A-​​P Saa­ri­nen ja Pekka Voltti ylsi­vät molem­mat välie­riin Even kan­sal­li­sissa Eurassa.

Teemu sijoit­tui toi­seksi Kuopiossa

Kuo­pion A-​​luokka käy­tiin poo­li­ki­sana josta poo­lien voit­ta­jat pela­si­vat lop­puot­te­lun. Teemu sel­vitti poo­li­pe­linsä hie­nosti; ensin kaa­tui Kaj­Sun Juho Noke­lai­nen erin 2–0 ja sen jäl­keen PuTS:n Keijo Jun­no­naho ja TeSun Juha Davi­dila molem­mat erin 2–1.

Lop­puot­te­lussa vas­taan aset­tui kisan 1. sijoi­tettu Harri Jäp­pi­nen Sul-​​Kis. Harri osoit­tau­tui tällä ker­taa liian kovaksi vas­tus­ta­jaksi erin 2–0 (21−12, 21–19).

Semi­fi­naa­li­paik­koja Eurassa

Vii­kon­lop­puna Euran Veivi jär­jesti kan­sal­li­sen 20 v. juh­la­ki­san. A-​​P Saa­ri­nen sel­vitti tien B-​​luokan semi­fi­naa­liin voit­taen hel­posti ensin Hal­Sun Rami Saks­ma­nin ja sit­ten Even Pet­teri Saa­ri­sen 2–0. Semi­fi­naa­lissa kisan voit­taja MaSun Marko Nosa osoit­tau­tui parem­maksi erin 2–0 (21−19, 21–13) . A-​​P ker­toi pelin jäl­keen olleensa pela­tes­saan huo­no­voin­ti­nen mikä vai­keutti pelaamista.

A-​​luokassa A-​​P koh­tasi Par­ka­non Marko Mar­se­lan hävi­ten tiu­kasti 2–1 (21−19, 18–21 ja 21–15). 2–0 voit­to­kin oli lähellä... A-​​luokan nelin­pe­lissä A-​​P ja Clea­rin Elias Kvist tais­te­li­vat hyvin mutta PoPyn pari Kris­tian Holm/​Tommi Ojala oli­vat parem­pia 2–0 ( 22–20, 21–16).

Sul­ka­se­tin Pekka Voltti ylsi myös semi­fi­naa­liin B-​​luokan nelin­pe­lissä pari­naan Mika Haa­pa­huhta MaSu. He voit­ti­vat 2. sijoi­te­tun parin Jorma Hyt­ti­nen Masu/​Jouni Län­si­harju PoPy 2–0 (21−15, 21–14). Semi­fi­naa­lissa Pekka ja Mika hävi­si­vät kisan voit­ta­ja­pa­rille Mikael Piippo KaaSu/​Timo Vii­ta­nen PoPy sel­västi 2–0 (21−13, 21–17). Tam­pe­re­lai­set osal­lis­tui­vat myös MN-​​40 –luok­kaan hävi­ten MaSun parille Jari Kekki/​Ari Kujala erin 2–1.

Tar­kem­mat tulok­set kisoista löy­ty­vät seu­raa­vista linkeistä:

Kuo­pio http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​2​0​E​B​2​E​B​B​-​1​E​8​F​-​4​5​F​5​-​B​6​C​5​-​4​B​D​9​4​F​E​2​5​944

Eura http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​6​6​A​C​C​0​D​7​-​F​D​E​3​-​4​B​7​7​-​9​4​4​C​-​D​2​5​C​C​F​6​8​C​EC9