A-P:lle nelinpelipronssia Tammisaaren juniorieliitistä

MN-​​17-​​luokan mita­lis­tit vasem­malta Cas­per, Samuli, Valt­teri, Elias, A-​​P ja Jiri

Tam­mi­saa­ren jun­nue­liitti pelat­tiin 20.11.-21.11.2010. Sul­ka­se­tista osal­lis­tui kisoi­hin viisi pelaa­jaa. Par­hai­ten heistä menes­tyi­vät A-​​P Saa­ri­nen saa­den  MN-​​17 –luo­kassa prons­sia, sekä  Teemu Kujala ja Mikael Kuusisto, jotka  pää­si­vät prons­siot­te­luun MN-​​15-​​luokassa.

A-P:lle prons­sia MN-​​17 –luokassa

MN-​​17 –luo­kassa A-P:n parina pelasi jo tuttu pari JySS:in Jiri Koski. Pojat voit­ti­vat hel­posti ensim­mäi­sen pelinsä ja semi­fi­naa­lista odo­tet­tiin tiuk­kaa mat­sia, toi­sin kui­ten­kin kävi. A-​​P ja Jiri teki­vät liian pal­jon vir­heitä, mitkä ede­saut­toi­vat Clea­rin poi­kien (Elias Kvist  ja Valt­teri Nie­mi­nen) mars­sia lop­puot­te­luun. Luo­kassa pelat­tiin poik­keuk­sel­li­sesti myös prons­siot­telu, jossa ESB:n pari Sami Paju­nen ja Antti Klu­tas antoi­vat hyvän vas­tuk­sen. A-​​P ja Jiri tais­te­li­vat kui­ten­kin voi­ton erin 2–1(21–11, 16–21 ja 21–16). Luo­kan voit­toon pela­si­vat HBC:n pojat Cas­per Pfa­ler Von ja Samuli Ollikainen.

A-​​P pelasi pir­teästi  MK-​​17 –luo­kan poo­li­pe­linsä. Luo­kan kovim­massa poo­lissa kaa­tui ensin Samuli Olli­kai­nen 2–0 (22−20, 21–9). Toi­sen erän tilan­teessa 13–6 A-P:n isku­lyön­nissä pallo osui mai­lan kehik­koon, joka kat­kesi ja vään­tyi. Onneksi tämä tapah­tuma ei sekoit­ta­nut A-P:n peliä vaan hän jat­koi sel­vään toi­sen erän voit­toon. “Luu­lin ensin jän­teen men­neen poikki ja kun kat­soin mai­laa huo­ma­sin yllä­tyk­sek­seni, että se oli­kin kehikko joka oli rik­kou­tu­nut” totesi A-​​P pelin jäl­keen.  Toi­sessa poo­li­pe­lissä koko kisan kak­ko­nen Elias Kvist hävisi A-P:lle erin 2–1 (21−16, 15–21 ja 21–13). Puo­li­vä­lie­rässä vas­taan aset­tui Antti Klu­tas. Kovat nelin­pe­lit ennen Antin koh­taa­mista oli­vat vie­neet par­haan terän A-P:ltä, tap­pio tuli suo­raan erin 2–0 (21−16, 21–17). Luo­kan voitti hur­jaan syys­kun­toon ver­ty­nyt Valt­teri Nieminen.

Teemu ja Mikael nel­jän­siksi MN-​​15-​​luokassa

Teemu Kujala ja Mikael Kuusisto onnis­tui­vat MN-​​15 –luo­kassa. Ensin pojat voit­ti­vat hie­nolla tais­te­lulla Pat­rick Mic­kels­so­nin (PuiU) ja Tobias Ståhl­strö­min (HBC) erin 2–1 (15−21, 21–15 ja 21–15). Semi­fi­naa­lissa Clea­rin Tuo­mas Kvist ja Aleksi Tammi oli­vat  liian vah­voja voit­taen erin 2–0. Prons­siot­te­luun vas­taan tuli­vat ÖIF:n Julius Helan­der ja Mar­kus Kor­pi­nen. Ensim­mäi­sen erän Teemu ja Mikael hävi­si­vät niu­kasti jat­ko­pal­loilla (23−21), toi­sen erän sel­vin nume­roin (21−9) .

Tii­tus A-​​kaavioon MK-​​13 –luo­kassa ja Mikae­lille prons­sia MK-​​13B-​​luokassa

Sul­ka­se­tin Tii­tus Lammi, Matias Polus ja Mikael Kuusisto pela­si­vat MK-​​13 –luo­kassa. Heistä par­hai­ten onnis­tui Tii­tus pelaa­malla itsensä poo­linsa kak­kos­pai­kalle. Ainoas­taan kak­kos­si­joi­tettu ESB:n Miika Lah­ti­nen oli Tii­tusta parempi erin 2–0 ( 21–13, 21–19). Var­sin­kin toi­nen erä oli Tii­tuk­selta lois­ta­vaa peliä, vah­voilla clear-​​lyönneillä hän sai pidet­tyä Mii­kan ken­tän takao­sassa joten kol­mas erä ei ollut kau­kana. Jat­ko­pe­lissä pää­systä puo­li­vä­lie­riin JyS­Sin Juha Hon­ka­nen voitti Tii­tuk­sen sel­vin nume­roin 2–0.

Nel­jän pelaa­jan poo­leissa Mikael jäi poo­lis­saan kol­man­neksi ja Matias nel­jän­neksi. Lopulta Mikael sai MK-​​13B –luo­kan prons­sia vas­tus­ta­jan luo­vu­tet­tua pronssipelin.

MN-​​13-​​luokassa Tii­tus ja Matias voit­ti­vat ensim­mäi­sen pelinsä hel­posti. Pää­systä semi­fi­naa­liin vas­taan tuli­vat koko luo­kan voit­ta­jat ESB:n Erno Mäki­nen ja PuiU:n Tatu Tykkä, joille Tii­tus ja Matias hävi­si­vät sel­västi erin 2–0.

Hie­noa että Sul­ka­se­tillä oli näin hyvä edus­tus juniorieliittikisoissa!

Kiso­jen tar­kem­mat tulok­set löy­ty­vät lin­kistä  http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​8​0​4​2​D​9​6​1​-​1​0​2​7​-​4​5​B​E​-​8​5​0​8​-​5​6​F​A​4​0​B​4​A​7D3