Harrastevastaava sul​ka​set​.fi sivustolle

Sul­ka­se­tin inter­net sivus­tolle tar­vit­tai­siin kipeästi har­ras­te­vas­taa­vaa. Toi­men­ku­vaan kuu­luisi lähinnä uuti­soida kaik­kea har­ras­te­toi­min­taan kuu­lu­vaa, kuten tule­via kil­pai­luja har­ras­ta­jille ja rapor­toida tulok­sia näistä kisoista. Jos sinua kiin­nos­taa aut­taa sivus­ton, har­raste toi­min­nan ja seu­ran kehit­tä­mi­sessä, niin ole hyvä ja ota yhteyttä Petri Moi­sioon: pete(at)sulkaset.fi tai lomak­keella joh­to­kun­nan sivuilta.