Tiitus Lammi PK13-​​luokan voittajaksi Turussa

Kaa­ri­na­lai­nen sul­ka­pal­lo­seura Clear jär­jesti kan­sal­li­set kil­pai­lut Turussa Impi­vaa­ran Ten­nis– ja Sul­ka­pal­lo­kes­kuk­sessa 6.-7.11.2010. Sul­ka­se­tista kisoi­hin osal­lis­tui­vat Tii­tus Lammi ja A-​​P Saarinen.

Tii­tus pelasi voittoisasti

Tii­tus sel­vitti kaikki vas­tus­ta­jansa hie­nosti voit­taen poo­lina pelat­ta­van PK-​​13 luo­kan menet­täen ainoas­taan yhden erän kol­messa pelis­sään. Onnit­te­lut Tii­tuk­selle hyvästä pelistä! Koke­musta kart­tui jäl­leen rut­kasti tule­via pelejä varten.

A-​​P osal­lis­tui kol­meen luokkaan

MK-​​B –luo­kassa toi­sella kier­rok­sella vas­taan aset­tui rac­ket­lo­nin B-​​luokan maa­il­man­mes­tari Clea­rin Olli Mar­ja­mäki. Peli oli erit­täin tiukka kah­den erän osalta mutta A-​​P tai­pui Ollin käsit­te­lyssä erin 2–1 (21−19, 4–21 ja 24–22). Kol­man­nen erän neljä otte­lu­pal­loa­kaan ei riit­tä­nyt tuo­maan voit­toa A-P:lle. Olli voitti B-​​luokan lop­puot­te­lussa Clea­rin Elias Kvis­tin 2–1 (20−22, 21–15  ja 21–18).

MK-​​A –luo­kan alkuot­te­lut  pelat­tiin kol­messa poo­lissa. A-​​P avasi pelinsä hie­nolla 2–0 (21−12, 21–18)  voi­tolla kak­kos­si­joi­te­tusta EVen Lauri Haviasta. Seu­raa­vana vas­tassa oli ESB:n Jani Häk­ki­nen. Hyvän, tasai­sen tais­te­lun jäl­keen voitto mer­kat­tiin  Janille erin 2–1 (14−21, 21–14 ja 20–22). Koko luo­kan voit­ta­nut Clea­rin junio­ri­lu­paus Valt­teri Nie­mi­nen oli sel­västi parempi kol­man­nessa poo­li­pe­lissä erin 2–0 (21−13, 21–14)

MN-​​A –luo­kassa A-P:n parina pelasi RaSun Jari Paa­vola. Tällä ker­taa vas­tus­ta­jat oli­vat liian kovia molem­missa poo­li­pe­leissä ja tulok­sena oli sel­vät 2–0 tap­piot. Luo­kan voit­ti­vat pari Erno Kärk­käi­nen TyPy/​Timo Ran­ta­nen KaaSu.

Kiso­jen tulok­set löy­ty­vät seu­raa­vasta lin­kistä, http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​3​F​7​1​C​9​4​B​-​A​D​E​6​-​4​4​2​1​-​A​5​C​D​-​F​5​E​2​E​4​0​E​F​07B