A-P:lle menestystä ESB:n kansainvälisessä juniorieliitissä

ESB:n kan­sain­vä­li­nen junio­rie­liitti pelat­tiin Fore­ver –hal­lissa Espoossa 11.-12.12.2010. Sul­ka­se­tista Antti-​​Pekka Saa­ri­nen pelasi alle 17-​​luokissa, Matias Polus ja Mikael Kuusisto molem­mat alle 13 –luo­kissa. Par­haasta tulok­sesta vas­tasi A-​​P MN-​​17 –luo­kassa pari­naan HBC:n Julius Pfa­ler Von. Pojat hävi­si­vät niu­kasti nelin­pe­lin finaa­lin erin 1–2.

 

A-​​P ja Julius val­mis­tau­tu­massa nelinpeliin

 

A-​​P sel­viy­tyi finaa­liin MN-​​17 –luokassa

 

A-​​P ja HBC:n Julius Pfa­ler Von voit­ti­vat ensin Viron sijoit­ta­mat­to­man parin San­der Merits/​Mihkel Laa­nes 2–0 (23−21, 21–12 ). Jat­kossa vas­taan tuli jäl­leen Viron pari San­der Sauk/​Mihkel Talts. He oli­vat voit­ta­neet ehkä hie­man yllät­täen ykkös­si­joi­te­tun parin Samuli Ollikainen/​Casper Pfa­ler Von suo­raan 2–0. A-​​P ja Julius pela­si­vat kui­ten­kin hie­nosti ja Sauk/​Talts –pari  tai­pui pojille erin 2–0 (21−18, 21–17). Finaa­lissa jat­kui viro­lais­ten koh­taa­mi­nen. Hei­dän ykkös­pa­rinsa Mikk Järveoja/​Marten Lepa­saar osoit­tau­tui hie­man parem­maksi voit­taen hyvin tais­tel­leen A-P:n ja Juliuk­sen erin 2–1 (15−21, 21–16 ja 21–17)

MK-​​17 –luo­kassa A-​​P pelasi myös hyvin. Arpaonni ei ollut kaik­kein suo­tui­sin mutta luo­kan kovim­masta ja tasai­sim­masta poo­lista A-​​P sel­viy­tyi lopulta voit­ta­jana, hän voitti kaikki kolme vas­tus­ta­jaansa. Ensin kaa­tui Viron maa­jouk­kue­pe­laaja San­der Merits erin 2–1(19–21, 21–15 ja 22–20). Kol­man­nessa erässä A-​​P oli jo tap­piolla 13–18 ja 15–19. Vii­den pis­teen putki nosti A-P:n otte­lu­pal­lo­ti­lan­tee­seen mutta vasta toi­sella yrit­tä­mällä hel­tisi voitto pis­tein 22–20. Toi­sessa otte­lussa vas­tassa oli tuttu Clea­rin Elias Kvist. Myös tässä A-​​P otti “lop­pu­ki­rin” ja tais­teli  tap­pio­ase­masta voit­toon erin 2–1 (21−16, 13–21 ja 22–20). Vii­mei­sestä poo­li­pe­listä tuli hie­man hel­pompi ja A-​​P voitti suo­raan 2–0 ( 21–19, 21–17) U17 –maa­jouk­kue­pe­laaja Cas­per Pfa­ler Vonin. Tasai­sesta poo­lista sel­viy­tyi­vät A-​​kaavioon A-​​P ja Elias.

Ensim­mäi­nen jat­ko­peli oli helppo A-P:lle. Klaki Sul­kin Jaako Pyy hävisi sel­västi erin 2–0. Puo­li­vä­lie­rässä vas­tassa oli luo­kan ykkös­si­joi­tettu U17– maa­jouk­kue­pe­laaja Mar­kus Kyhe­röi­nen. Mar­kus ei anta­nut A-P:lle mah­dol­li­suuk­sia yllä­tyk­seen. Ensim­mäi­nen erä meni Mar­kuk­selle sel­västi mutta toi­sessa erässä A-​​P pääsi peli­tem­poon mukaan perem­min ja pys­tyi ajoit­tain haas­ta­maan hyvin. Peli meni Mar­kuk­selle suo­raan 2–0 (21−9, 21–17). Mar­kus­kin jou­tui lopulta tai­pu­maan finaa­lissa ESB:n Arto Lah­ti­selle 2–0 joka vei luo­kan var­malla ja tehok­kaalla pelil­lään. Kai­ken­kaik­ki­aan hyvä vii­kon­loppu A-P:ltä!

Matias ja Mikael koke­musta hakemassa

 

Matias ja Mikael pela­si­vat MK-​​13 –luo­kassa. Matias voitti yhden poo­li­pe­linsä ja jäi poo­lin kol­man­neksi. Mikael jou­tui tyy­ty­mään omassa poo­lis­saan yhteen erä­voit­toon viro­lai­sesta pelaa­jasta. Täten molem­mat jat­koi­vat pele­jään B-​​kaaviossa; Matias hävisi heti ensim­mäi­sen pelinsä ja Mikael sai yhden luo­vu­tus­voi­ton mutta hävisi sit­ten samalle pelaa­jalle jolle Matias­kin oli hävinnyt.

MN-​​13 –luo­kassa pojat pela­si­vat parina ja onnis­tui­vat voit­ta­maan yhden poo­li­pe­lin. Jat­ko­pe­lissä pari Guido Andersson/​Miika Mel­lin voit­ti­vat tiu­kan tais­ton jäl­keen Matiak­sen ja Mikae­lin 2–1 (19−21, 21–11 ja 24–22).

Kiso­jen tulok­set löy­ty­vät seu­raa­vasta lin­kistä http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​8​7​1​A​8​7​7​1​-​B​B​8​2​-​4​5​5​D​-​A​5​A​5​-​7​6​3​A​3​1​1​B​1​B2B