Sulkasettilaiset urakoivat Pirkanmaan aluemestaruuskisoissa

PN15 Palkintojenjako

PN15 Pal­kin­to­jen­jako — Matias, Teemu, Mikael ja Tiitus

Pir­kan­maan alue­mes­ta­ruus­kil­pai­lut pelat­tiin 18.12.2010 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Sul­ka­set­ti­lai­set pär­jä­si­vät hyvin  ja monet ura­koi­vat pelejä todella pal­jon yhden päi­vän aikana.

 

Kon­kari Eske­li­nen voitokkaana

MKA– luo­kan finaa­lissa koh­ta­si­vat Sul­ka­se­tin Timo Eske­li­nen ja Teemu Ekola. Timo oli vielä niu­kasti parempi val­men­net­ta­vaansa erin 2–1 (22−20, 24–26 ja 21–15). MNA –luokka pelat­tiin pel­käs­tään sul­ka­set­ti­lais­voi­min. Voit­ta­jaksi sel­viy­tyi pari Timo Eskelinen/​Mikko Kärk­käi­nen. Vii­meksi mai­nittu on Rac­ket­lo­nin (mai­la­pe­lien) tuore maailmanmestari!

Tii­tus ja Matias ura­koi­vat junioriluokissa

PK13– luo­kan voit­ta­jaksi pelasi Sul­ka­se­tin Tii­tus Lammi ja hyvänä kak­ko­sena oli saman seu­ran Matias Polus. Tii­tus voitti hie­nosti myös Pk15– luo­kan häviä­mättä erää­kään. Tiu­kan vas­tuk­sen finaa­lissa tar­josi Sul­ka­se­tin Mikael Kuusisto (molem­mat erät meni­vät Tii­tuk­selle 22–20). PN15– luo­kan voit­ti­vat pari Teemu Kujala/​Mikael Kuusisto Sulkasetista.

Tii­tuk­selle ker­tyi hui­mat 10 otte­lua saman päi­vän aikana ja Matiak­selle yksi vähemmän!

Katso lisää kuvia media­sa­lista klik­kaa­malla tästä.

Tar­kem­mat tulok­set löy­ty­vät osoit­teesta http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​7​1​C​1​7​E​F​5​-​3​D​0​2​-​4​4​2​C​-​9​5​E​9​-​A​C​9​7​B​5​B​6​C​4A7