Juniorit pirteinä Paraisten juniorieliitissä

Sul­ka­se­tin vii­si­hen­ki­nen junio­ri­ryhmä menes­tyi hyvin Parais­ten junio­rie­lii­tissä 22.-23.1.2011. Antti-​​Pekka Saa­ri­nen pari­naan Clea­rin Elias Kvist sel­viy­tyi­vät MN-​​17-​​luokan lop­puot­te­luun.  MK-​​17-​​luokassa A-​​P pelasi myös hyvin ollen semi­fi­naa­lissa. Tii­tus Lammi saa­vutti tois­tai­seksi par­haim­man tulok­sensa voit­ta­malla MK13-​​B-​​luokan!

 

 

 

 

 

A-P:lle hopeaa nelinpelissä

A-​​P pelasi tutun parinsa Elias Kvis­tin kanssa hyvin. Ensin kaa­tui pari Sami Kärk­käi­nen PuiU/​Samuli Olli­kai­nen HBC sel­västi 2–0 (21−9, 21–6). Semi­fi­naa­lista tuli tasai­nen 45 minuu­tin tais­telu, jonka A-​​P ja Elias sel­vit­ti­vät eduk­sensa  2–1 (21−16, 19–21 ja 21–17). Finaa­lissa 1. sijoi­tettu vel­jes­pari Julius ja Cas­per Pfa­ler Von oli­vat pojille liian vai­kea vas­tus. Selvä tap­pio kir­jat­tiin suo­raan erin 0–2 (17−21, 13–21).

MK17-​​luokassa A-​​P sel­viy­tyi poo­lis­taan A-​​kaavioon. Ainoan poo­li­pe­li­hä­viön A-​​P kärsi koko luo­kan voit­ta­jalle ESB:n Arto Lah­ti­selle. Kysei­nen ottelu oli kol­mi­ja­koi­nen; ensim­mäi­sen erän A-​​P hävisi 7–21, mutta voitti toi­sen hyvällä pelillä 21–11, kol­mas erä eteni tasai­sesti yli puo­li­vä­lin mutta tilan­teesta 12–12 eteen­päin A-P:n lievä väsy­mys aut­toi Arton voit­toon 21–16.

Puo­li­vä­lie­rässä A-​​P voitti hel­posti ESB:n maa­jouk­kue­pe­laa­jan Sami Pajusen 2–0 (21−12, 21–14). Semi­fi­naa­lissa A-​​P tai­pui Juliuk­selle suo­raan 0–2 (15−21, 16–21).

 

Tii­tus voitti MK13-​​B-​​luokan

Nuo­rem­mista Sul­ka­se­tin junio­reista onnis­tui erit­täin hyvin Tii­tus Lammi voit­taen MK13-​​B-​​luokan! Kova­ta­soi­sen poo­lin 3. sija pudotti Tii­tuk­sen ala­kaa­vioon. Ala­kaa­viossa Tii­tus ei sit­ten menet­tä­nyt erää­kään ja otti lop­puot­te­lussa voi­ton Clea­rin Eemil Ran­ta­sesta 2–0(21–16, 21–15). Hieno saa­vu­tus Tiitukselle!

Myös muut MK13-​​luokan sul­ka­set­ti­lai­set Mikael Kuusisto ja Matias Polus voit­ti­vat yhden poo­li­pe­linsä. MK15-​​luokassa Sul­ka­set­tia edusti Teemu Kujala. Hän pääsi ala­kaa­vion semi­fi­naa­liin asti.

Yhte­näi­sissä, uusissa seu­ra­verk­ka­reissa ensim­mäistä ker­taa esiin­ty­nyt sul­ka­se­tin jun­nu­jouk­kue oli var­sin näyt­tävä porukka (kts. kuva).

Tar­kem­pia tulok­sia voi tut­kis­kella seu­raa­vasta lin­kistä  http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​3​1​7​3​7​4​C​2​-​5​0​C​3​-​4​A​0​8​-​B​B​1​2​-​8​1​1​B​6​6​5​D​4​D3C