Sulkasetin kevättiedote 2011

  • asiaa seura-​​asuista, Senio­rie­lii­tistä, Euroo­pan junio­ri­mes­ta­ruus­ki­soista, junio­ri­seu­raot­te­lusta, kevät­kau­den päät­tä­jäi­sistä, junio­rei­den kesäleiristä
  • seu­ran ver­ryt­te­ly­asut ovat nyt saa­pu­neet ja jae­taan har­joit­te­lu­vuo­roilla niitä tilan­neille. Las­kut toi­mi­te­taan lähiaikoina.
  • Sul­ka­set jär­jes­tää 19.-20.2.2011 Senio­rie­lii­tin Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Kisoissa on myös junio­ri­luok­kia (13,15,17), joi­hin kaik­kien seu­ran junio­rien kan­nat­taa osal­lis­tua. Vii­mei­nen ilmoit­tau­tu­mis­päivä on 3.2.2011. Osal­lis­tu­mi­seen tar­vi­taan pelaa­ja­li­senssi. Kaik­kien junio­rien toi­vo­taan osal­lis­tu­van kisoissa pisteidennäyttö-​​, pal­lo­jen keräys– ym. tehtäviin.
  • Toi­ja­lan Val­pas jär­jes­tää 26.3.2011 OPtur­nauk­sen, joka on alu­eel­li­nen kil­pailu eikä vaadi pelaa­ja­li­sens­siä. Tar­kem­pia tie­toja löy­tyy seu­ran kotisivuilta.
  • Sul­ka­pal­lo­lii­ton kil­pai­lu­ka­len­teri löy­tyy osoit­teesta www​.sul​ka​pallo​.fi
  • Van­taan Energia-​​areenalla pide­tään 19.-24.4.2011 Euroo­pan junio­ri­mes­ta­ruus­kil­pai­lut. Sul­ka­set jär­jes­tää kisa­mat­kan bus­si­kul­je­tuk­si­neen toden­nä­köi­sesti semi­fi­naa­li­päi­vänä. Asiasta tie­do­te­taan lisää myö­hem­min Sul­ka­se­tin kotisivuilla.
  • junio­ri­seu­raot­telu Sul­ka­set-Clear jär­jes­te­tään jäl­leen keväällä, tällä ker­taa Sul­ka­se­tin isän­nöi­mänä Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Alus­ta­vasti päi­vä­mää­räksi on sovittu la 7.5.2011.  Kaik­kien jun­nu­jen toi­vo­taan osal­lis­tu­van kisaan peli­ko­ke­muk­sen mää­rästä riip­pu­matta! J
  • lop­pu­ke­väällä on suun­nit­teilla kil­pai­lu­kau­den päät­tä­jäi­set, tarkka päi­vä­määrä ilmoi­te­taan myöhemmin.
  • Sul­ka­se­tin perin­tei­nen junio­rei­den kesä­leiri pyri­tään jär­jes­tä­mään kesä­kuussa vii­kolla 24.

MUISTA SEURATA SULKASETIN KOTISIVUJA!