Sulkasetin pelaajat menestyivät Mansen Sulan kilpailuissa

Man­sen Sulan kan­sal­li­set kil­pai­lut pelat­tiin 15.1.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Sul­ka­set­ti­lai­set jyrä­si­vät monessa luo­kassa. Roni Lyy­ti­nen pelasi itsensä kak­sois­mes­ta­riksi voit­taen MKA –luo­kan ja MNA –luo­kan pari­naan juuri armei­jasta kotiu­tu­nut Teemu Ekola. Myös B-​​luokan voi­ton otti Sul­ka­se­tin Kimmo Turu­nen. Lukui­sia mui­ta­kin luok­ka­voit­toja ja finaa­li­paik­koja kir­jat­tiin sul­ka­set­ti­lais­ten nimiin.

Roni Lyy­ti­nen kaksoisvoittajaksi

MKA– luo­kan  voit­toon pelasi Sul­ka­se­tin Roni Lyy­ti­nen häviä­mättä erää­kään. Finaa­lissa vas­tassa oli monta vuotta valio­luo­kas­sa­kin pelan­nut TuSun Pauli Saa­ri­nen. Ensim­mäi­sen tiu­kan erän jäl­keen Roni voitti toi­sen erän hel­posti ja näin koko otte­lun 2–0 (22−20, 21–9).  Luo­kan puo­li­vä­lie­riin ylsi­vät sul­ka­set­ti­lai­sista Teemu Ekola ja Antti-​​Pekka Saarinen

MNA– luo­kassa näh­tiin sul­ka­set­ti­lai­nen finaali. Voi­ton vei­vät Roni ja Teemu kaa­taen finaa­lissa parin Jussi Moisio/​Ville Rasi suo­raan 2–0 (21−15, 21–15).

Kimmo Turu­nen MKB– luo­kan voit­ta­jaksi erätappioitta

Sul­ka­se­tin Kimmo Turu­nen voitti MKB– luo­kan ilman erä­hä­viöitä. Finaa­lissa Toi­ja­lan Valp­paan Antti Reh­tola hävisi Kim­molle sel­västi 2–0 (21−8, 21–17). Puo­li­vä­lie­riin asti sel­vitti sul­ka­set­ti­lai­sista tiensä Sami Jär­vi­nen ja Tommi Heikkilä.

MNB-​​luokan finaa­lissa Tommi ja Sami koh­ta­si­vat toi­sensa. Kak­kos­si­joi­tettu pari Tommi/​Lassi Rait­ti­nen HämSu hävi­si­vät tiu­kasti ykkös­si­joi­te­tulle parille Sami/​Marko Mar­sela ParkS erin 1–2(18–21, 21–10 ja 20–22). Semi­fi­naa­liin ylsi sul­ka­set­ti­lai­sista myös pari Kimmo Turunen/​Pasi Kellokoski.

Menes­tystä myös muissa luokissa

SNB– luo­kan voit­ti­vat Sul­ka­se­tin pari Jussi Moisio/​Tanja Väli­mäki. Finaa­lissa JyS­Sin pari Harri Sihvonen/​Emmi Suho­nen tai­pui­vat Jus­sille ja Tan­jalle erin 2–0 (21−6, 21–17).

Nais­ten nelin­pe­lissä sul­ka­set­ti­lai­sista kun­nos­tau­tui Sari Mik­ko­nen. Yhdis­te­tyssä NNA– ja B –luo­kassa Sari ja Lotta Suni Toi­Val voit­ti­vat finaa­lissa hel­posti TuPyn parin Mirva Nummelin/​Minttu Oja­nen erin 2–0 (21−14, 21–12).

Sul­ka­se­tin junio­reita oli kisaa­massa myös run­sas joukko. Toi­siksi sijoit­tui­vat MK-​​13– luo­kassa Tii­tus Lammi ja NK-​​13– luo­kassa Jenni Kankaanpää.

Kai­ken kaik­ki­aan kisat meni­vät hie­nosti Sul­ka­se­tin pelaajilta!

Kom­men­toi­kaa pele­jänne, ker­to­kaa tun­te­muk­sis­tanne ja lisät­kää kuvia...

Tar­kem­mat tulok­set löy­dät seu­raa­vasta lin­kistä...http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​B​D​2​B​E​D​6​F​-​C​7​5​E​-​4​4​E​0​-​9​6​E​B​-​9​D​2​6​2​4​6​5​4​DA2