Roni Ja Tare liekeissä Ylöjärvellä

Sul­ka­se­tin Senio­rie­liitti pelat­tiin 19.-20.2.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Senio­ri­luo­kissa Sul­ka­se­tin Tarmo “Tare” Mar­ti­kai­nen voitti hyvä­ta­soi­sen MK35 –luo­kan ja saman seu­ran Sari “Poksu” Mik­ko­nen pari­naan Mika Siren MäSPS voit­ti­vat SN40– luo­kan. Ylei­sissä luo­kissa Roni Lyy­ti­nen osoitti mai­niota kevät­kun­toa sel­viy­ty­mallä kak­sois­mes­ta­riksi! Hän voitti MKA– ja MNA –luo­kat. Nelu­rissa hänen pari­naan pelasi Teemu Ekola.

Senio­ri­luo­kat

Tasai­sen MK35 –luo­kan voit­toon pelasi Tarmo Mar­ti­kai­nen. Toi­seksi luo­kassa tuli Wil­Sun Timo Alho ja ESBn Heikki Väi­sä­nen jäi hie­man yllät­täen kol­man­neksi. Kol­men par­haan pelaa­jan kaikki pelit venyi­vät kolmieräisiksi.

SN40 –luo­kan voitti Sul­ka­se­tin Sari Mik­ko­nen pari­naan MäSP­Sin Mika Siren.

Ylei­set luokat

Sul­ka­se­tin Roni Lyy­ti­sen kevään voit­to­kulku jat­kui vii­kon­lo­pun kisoissa kah­della ykkös­ti­lalla. MKA –luo­kan finaa­lissa vas­tassa oli PoPyn Kris­tian Holm. Monet Ronin kovat isku­lyön­nit uppo­si­vat raa­koina kent­tään ja hyvän tais­te­lun päät­teeksi joh­ti­vat hel­poh­koon voit­toon 2–0 (21−9 ja 21–13). Mat­kalla mes­ta­riksi semi­fi­naa­lissa kaa­tui oman seu­ran nelu­ri­ka­veri Teemu Ekola.

MNA –luo­kassa Roni ja Teemu voit­ti­vat Sul­ka­se­tin Sami Jär­vi­sen ja MaSun Marko Nosan erin 2–0 (23−21 ja 21–9). Semi­fi­naa­liin ylsi­vät sul­ka­set­ti­lai­sista myös Tommi Heik­kilä ja Antti-​​Pekka Saa­ri­nen pareineen.

MKB –luo­kan voitti Sul­ka­se­tin Tommi Saari joka peit­tosi PoPyn Erkka Nie­mi­sen finaa­lissa 2–0 (21−19 ja 21–13). Myös Sul­ka­se­tin Toni Sal­lila pääsi semi­fi­naa­liin asti.

MNB –luo­kas­sa­kin saa­tiin sul­ka­set­ti­lai­set voit­ta­jiksi eli pari Matti Laakso/​Jussi Moi­sio. He voit­ti­vat finaa­lissa parin Toni Ala-​​Lipasti MäSPS/​Pekka Kel­lo­koski ÖIF. Semi­fi­naa­liin ylsi­vät sul­ka­set­ti­lai­sista myös Tommi Heik­kilä, Ville Rasi ja Kimmo Turunen.

Sul­ka­se­tin Timo Saari voitti MKC –luo­kan. Ahjo­lan Jori Simola tai­pui finaa­lissa suo­raan 2–0 (21−18 ja 21–14).

MNC –luo­kassa Sari Mik­ko­nen pari­naan MaSun Olli Inki­nen sijoit­tui­vat toi­siksi hävi­ten finaa­lin erin 1–2.

NNC– –luo­kassa Sul­ka­se­tin Marja-​​Terttu Näsi/​JySSin Milla Jylhä otti­vat kakkostilan.

Junio­ri­luo­kat

Sul­ka­se­tin Tii­tus Lammi oli toi­nen PK13 –luo­kassa. Samoin toi­seksi pelasi saman seu­ran Jenni Kan­kaan­pää TK15 –luokassa.

Tii­tus sel­visi semi­fi­naa­liin myös PK15 –luo­kassa ja Sul­ka­se­tin Juho Kuusisto samoin semi­fi­naa­liin PK17 –luokassa.

Kah­den päi­vän aikana tah­kot­tiin reip­paasti yli 300 peliä noin 200 pelaa­jan voi­min. Kisat pysyi­vät hyvin aika­tau­lussa ja jär­jes­te­lyt onnis­tui­vat muka­vasti, mm. lois­tava mop­pi­ryhmä sii­vosi kent­tiä esi­mer­kil­li­sesti! Mai­nit­ta­koon myös, että “Kassu” ja Saa­ri­set näyt­ti­vät kol­mis­taan mel­kein sadan pelin pisteet!

Täy­del­li­set tulok­set löy­ty­vät seu­raa­vasta osoit­teesta http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​4​C​2​F​9​3​4​5​-​3​A​E​1​-​4​F​2​D​-​8​3​1​F​-​5​9​D​9​A​E​1​9​3​341