Sulkasetin kevätkokous

Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous pide­tään tiis­taina 29.3.2011 klo 18:30 Ylö­jär­ven liikuntakeskuksessa.

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

1. Kokouk­sen avaus
2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ään­ten­las­ki­jaa
3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja pää­tös­val­tai­suus
4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työ­jär­jes­tys
5. Esi­te­tään tilin­pää­tös, toi­min­ta­ker­to­mus ja tilin­tar­kas­ta­jien lausunto
6. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä joh­to­kun­nalle ja muille vas­tuu­vel­vol­li­sille
7. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat
8. Kokouk­sen päättäminen

Kaikki jäse­net ovat ter­ve­tul­leita! Tar­jolla myös pullakahvit.