Junioriseuraottelu 7.5.2011 Ylöjärvellä!

Sul­ka­set jär­jes­tää junio­rei­den seu­raot­te­lun Sulkaset-​​Clear  la 7.5.2011 Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa. Mah­dol­li­sesti myös Man­sen Sulan jouk­kue osal­lis­tuu seu­raot­te­luun. Tar­koi­tuk­sena on saada mukaan kaikki Sul­ka­se­tin junio­rit peli­ko­ke­muk­sen mää­rästä riip­pu­matta! Osal­lis­tu­mi­nen on mak­su­tonta eikä vaadi kil­pai­lu­li­sens­siä. Otte­luissa käy­te­tään omia sul­kai­sia peli­pal­loja, joita saa ostaa myös pai­kan päältä.

Ilmoit­tau­tu­mi­set junio­ri­vuo­ro­jen val­men­ta­jille 20.4.2011 men­nessä. Otte­lut pela­taan n. klo 10–17. Peli­pai­kalla tulee ole­maan mah­dol­li­suus oma­kus­tan­tei­seen ruo­kai­luun. Tar­kem­paa tie­toa aika­tau­lusta ym. toi­mi­te­taan ilmoit­tau­tu­neille lähem­pänä kisa-​​ajankohtaa.