Sulkasetin biljardimestaruus 2011

Pallot levällään

Kil­pa­ryh­män bil­jar­di­tur­naus pelat­tiin tois­ta­mi­seen 26.2.2011 Tam­pe­reen Galaxie cen­te­rissä. Osa­not­ta­jia tämän vuo­den kil­pai­lussa oli peräti kak­si­toista kap­pa­letta. Kil­pailu eteni alku­poo­leista kah­dek­san pelaa­jan cup­piin missä ei aut­ta­nut vir­heitä tehdä, sillä häviö tiesi siir­ty­mistä kat­so­mon puo­lelle. Pelejä pelat­tiin lähes lop­puun saakka nel­jällä pöy­dällä, eli poo­lien loput­tua oli pudon­neilla mah­dol­li­suus pelailla myös huvinvuoksi.

Viime vuo­den mes­tari Tuomo putosi tällä ker­taa semi-​​finaalissa Ronille luke­min 1–4. Finaa­lissa Roni koh­tasi Peten ja odo­tet­ta­vissa oli tiuk­kaa vään­töä ja häi­käi­le­mä­töntä safety-​​peliä. Ronilla oli jopa “otte­lu­kasi” tilan­teessa 4–3, mutta vali­tet­ta­vasti kysei­nen kasi­pallo ei ihan jak­sa­nut pus­siin asti. Lop­pu­jen lopuksi Pete voitti tur­nauk­sen luke­min 5–4.

Näin jär­jes­tä­jän mie­lestä tur­naus oli onnis­tu­nut ja osal­lis­tu­jia riit­tä­västi, mutta kyllä mukaan vielä muu­tama olisi mah­tu­nut — osal­lis­tui­han mukaan täl­lä­kin ker­taa eräs joh­to­kun­nan jäsen, joka ei kui­ten­kaan kuulu kil­pa­ryh­mään. Oli myös hie­noa huo­mata, että pai­kalle saa­pui kil­pa­ryh­mä­läi­siä myös kat­se­le­maan mui­den pelejä vaikka itse ei veralle halun­nut­kaan! Toi­vot­ta­vasti saamme jat­ket­tua perin­nettä myös ensi­vuonna. Lisä­sin hie­man kuvia kuva­gal­le­ri­aan. Kuvia voit kat­sella tästä!. Alla vielä tulok­set illan peleistä.

Pool A

Pete Matti
4 1
Pete Teemu
4 0
Matti Teemu
4 1

Pool B

Jussi Toni
1 4
Jussi Ville
4 1
Toni Ville
4 3

Pool C

Roni Tommi
4 1
Roni Tare
4 2
Tommi Tare
4 1

Pool D

Tuomo Päivi
4 0
Tuomo Sami
4 0
Päivi Sami
0 4

CUP