Junioriseuraottelun pelaajat, luokat ja ottelukaavio

Junio­ri­seu­raot­telu Clear/​MaSu/​Sulkaset pela­taan Ylö­jär­ven Lii­kun­ta­kes­kuk­sessa la 7.5.2011  klo 10.00 alkaen. Pelit lop­pu­vat noin klo 17. Pelien välissä pide­tään noin tun­nin ruo­ka­tauko. Otte­lut pela­taan yhdek­sällä ken­tällä nume­ro­jär­jes­tyk­sessä. Otte­lu­jen tark­koja alka­mi­sai­koja ei ole mää­rätty vaan niitä pela­taan sitä mukaa kun kent­tiä ja pelaa­jia vapau­tuu. Seu­ralle ker­tyy piste jokai­sesta voi­te­tusta erästä kun otte­lussa pelaa­vat vas­tak­kain eri seu­ro­jen edustajat.

Muis­ta­kaa olla ajoissa paikalla!

Löy­dät otte­lu­kaa­vion klik­kaa­malla tästä