Sulkasettilaisille menestystä Lahdessa

Päijät-​​Hämeen kan­sal­li­set kisat pelat­tiin 2.-3.4.2011 Lah­dessa. Sul­ka­set­ti­lai­set onnis­tui­vat kisoissa hyvin. Saa­ren vel­jek­sistä Tommi voitti MKB –luo­kan ja Timo MKC-​​luokan. Molem­mat oli­vat ykkö­siksi sijoi­tet­tuja luokissaan.

MKB– luo­kan semi­fi­na­lis­teista kolme oli sul­ka­set­ti­lai­sia; Tom­min lisäksi Oskari Vuo­ri­nen ja Sami Jär­vi­nen sel­vi­si­vät semi­fi­naa­lei­hin. Finaa­lissa Tommi voitti Juha Haa­po­lan 2–1 (19−21, 21–15  ja 21–13). MNB– luo­kassa Tommi ja Sami sijoit­tui­vat toi­siksi hävi­ten finaa­lin parille Juha Tiitta/​Lassi Tur­pei­nen erin 1–2.  Timo ja Oskari  hävi­si­vät semi­fi­naa­lin voit­ta­ja­pa­rille samoin erin 1–2.

MKC– luo­kassa Timo voitti kaikki pelinsä sel­västi erin 2–0. Finaa­lissa Timo peit­tosi Jori Simo­lan 2–0 (21−13, 21–8).

Sul­ka­se­tin junio­ri­lu­paus  Tii­tus Lammi pääsi PK-​​13 luo­kan finaa­liin, jossa hän hävisi tiu­kasti ykkös­si­joi­te­tulle Jere Över­mar­kille 0–2 (19−21, 15–21).

Kiso­jen tulok­set löy­ty­vät seu­raa­vasta lin­kistä :                            http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​3​A​E​4​2​8​6​3​-​7​9​2​7​-​4​C​F​3​-​A​0​5​2​-​2​C​F​A​6​7​F​0​6​923