ABC luokkamestaruus 2011

Luok­ka­mes­ta­ruuk­siin Sul­ka­set­tia lähti edus­ta­maan kolme kiven­ko­vaa peli­miestä. Kuinka pallo pysyi ken­tällä näin perus­kun­to­kau­den kynnyksellä?

Sul­ka­set oli edus­tet­tuna luo­kissa MK-​​A (Roni Lyy­ti­nen), MK-​​B (Kimmo Turu­nen ja Sami Jär­vi­nen), MN-​​B (Sami Jär­vi­nen) ja SN-​​B (Sami Jär­vi­nen). Molem­missa kak­sin­pe­li­luo­kissa oli suu­rehko 64 pelaa­jan kaa­vio eli otte­luita oli kai­kille luvassa riit­tä­västi. Mies­ten tulok­set ja saa­vu­tuk­set eri­telty alla. Kaik­kien luok­kien lop­pu­tu­lok­set >tästä<

Roni Lyy­ti­nen

Roni sai sijoi­tet­tuna pelaajana(9/16) hel­pon vas­tus­ta­jan avaus­kier­rok­sen otte­luun, sillä mies mur­joi vas­tus­ta­jansa (Tuo­mas Sara­nen, TS) luvuin 21–13 ja 21–13.

Toi­sella kier­rok­sella vas­taan aset­tui 5/​8 sijoi­tettu PuiU:n Mar­kus Kyhe­röi­nen. Ensim­mäi­sen erän Roni voitti tiu­kasti 23–21, mutta toi­sessa erässä ei armoa annettu: erä Ronille luvuin 21–13.

Semi­fi­naali oli niin kova  kuin Roni etu­kä­teen oli aavis­tel­lut­kin. Vas­tassa oli koko kau­den vakuut­ta­vasti pelan­nut PuiU:n Hen­rik Haku­li­nen, ykkös­si­joi­tettu. Ja niin vain kävi,  että Haku­li­nen palaut­teli Ronin iskut ja voitti kol­messa erässä luvuin 17–21, 21–12, 21–10. Haku­li­nen sijoit­tui luo­kassa toi­seksi, hävit­ty­ään finaa­lissa melko sel­västi Sul­ka­se­tin ree­neis­sä­kin vie­rail­leelle Antti Koljoselle.

Kimmo Turu­nen

Vaikka Kim­moa ei ole ree­neissä eikä kisoissa keväällä kovin usein näky­nyt, tun­tuu mie­hen rutiini ole­van tal­lella. Kim­molla oli ensim­mäi­sellä kier­rok­sella vas­tassa 9/​16 sijoi­tettu Tomi Laine LOTE:sta. Pie­nen alku­kan­keu­den jäl­keen lähti Kim­mon peli kul­ke­maan; voitto avaus otte­lusta luvuin 18–21 21–19 21–16.

Toi­sella kier­rok­sella vas­taan tuli B-​​luokan ykkö­si­joi­tettu Jan Pasa­nen ESB:stä. Tämä ei kui­ten­kaan pys­ty­nyt tar­joa­maan vas­tusta Kim­mon moni­puo­li­selle pelille. Voitto tästä otte­lusta sel­vin luvuin 21–13 ja 21–16.

Semi­fi­naa­lin Kimmo luo­vutti (wo) tun­te­mat­to­masta syystä  PoPy:n Tommi Oja­laa vas­taan. Har­mil­lista... peli­kunto näytti kovin nousujohteiselta.

Sami Jär­vi­nen

Samin peliu­rakka näytti jo etu­kä­teen kovin ran­kalta, koska mies oli ilmoit­tau­tu­nut kaik­kiin kol­meen peli­muo­toon — kak­sin­peli, nelin­peli ja seka­ne­lin­peli. Nelin­pe­liä Sami pelasi ParkS:n Marko Mar­se­lan kanssa ja seka­ne­lin­pe­liä TuSu:n Ann-​​Louise Wiklun­din kanssa.

Nelu­rit eivät oikein otta­neet sujuak­seen, sillä kum­mat­kin peli­muo­dot päät­tyi­vät ensim­mäi­sella kier­rok­sella. Nelin­pe­lissä parem­miksi osoit­tau­tui­vat VIPSU:n Oskari Lep­pä­nen ja HYSY:n Jaakko Pyy­kö­nen luvuin 21–19 ja 25–23. Tiukka ottelu kai­kesta huo­li­matta. Tiu­kan seka­ne­lin­pe­lin kuit­ta­si­vat lopulta ILSU:n Timo Saari ja Tuija Niemi pis­tein 19–21 21–10 21–14.

Kak­sin­pe­lissä sijoi­tettu Sami (5÷8) murs­kasi ensim­mäi­sen vas­tus­ta­jan (Tero Lybeck, ÖIF) pis­tein 21–8 ja 21–9. Seu­raa­vassa otte­lussa kään­tyi­vät pis­teet pää­lael­leen, kun DRIVE:n Heikki Kontro (9÷16) hak­kasi tau­lulle luke­mat 21–6 ja 21–10 ede­ten semifinaaleihin.