Kesäleiri 2011

Tule­vana kesänä ei vali­tet­ta­vasti jär­jes­tetä perin­teistä sul­ka­pal­lo­lei­riä Sys­syn Sul­kik­sessa. Syynä tähän on val­men­ta­ja­pula. Keho­tamme kui­ten­kin tutus­tu­maan mui­den seu­ro­jen tar­joa­miin leiri mah­dol­li­suuk­siin, jos kiin­nos­tusta löy­tyy. Muka­vaa alka­vaa kesää!