Kilparyhmän racketlonturnaus

Muka­vat kisat jäl­leen ker­ran onnis­tu­neesti takana. Pasi ei vielä saa­nut­kaan pyt­tyä pysy­västi omak­seen kol­man­nella tar­vit­ta­valla kiin­ni­tyk­sellä. Sen sijaan tiu­koista semeista finaa­liin suo­riu­tui­vat Roni ja Tare, joista jäl­kim­mäi­nen oli­kin yllät­tä­vän kovassa kun­nossa ja voitti suo­ras­taan näy­tös­tyy­liin lop­puot­te­lun jo ennen vah­vinta laji­aan tennistä.

Kii­tos kai­kille osal­lis­tu­neille. Ohessa tulok­set myös mui­den ihme­tel­tä­väksi
sekä linkki muu­ta­maan kuvaan:
http://​sul​ka​set​.fi/​m​e​d​i​a​s​a​l​i​/​k​i​l​p​a​r​y​h​m​a​/​s​u​l​k​a​s​e​t​-​r​a​c​k​e​t​l​o​n​-​2​011

Lop­pu­pe­lei­hin pääs­seistä on kes­ki­mää­rin hie­man enem­män kuvia, tasan ei käy
onnen lahjat...

Tässä tulok­set PDF — muo­dossa!

Ensi vuonna sit­ten taas!