Syksyn 2011 harjoitusvuorot alkavat!

Syk­syn 2011  har­joi­tus­vuo­rot alka­vat vii­kolla 34.  Uutta har­ras­tusta etsi­vät voi­vat tutus­tua Sul­ka­se­tin har­joi­tus­mah­dol­li­suuk­siin ohei­sista lin­keistä ja tar­vit­taessa ottaa yhteyttä kysei­sen vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jaan. Har­joi­tus­vuo­roille mah­tuu vain rajal­li­nen määrä pelaa­jia, joten kan­nat­taa toi­mia nopeasti!

Junio­rit

Junio­rit har­joit­te­le­vat tut­tuun tapaan ikä­ryh­mit­täin: alle 12-​​vuotiaat Koi­vis­ton­ky­län kou­lulla ja 12–18-vuotiaat Pohjois-​​Hervannan kou­lulla. Edis­ty­neem­mät junio­rit voi­vat tie­dus­tella mah­dol­li­suu­desta har­joi­tella juniori-​​kilparyhmässä torstaisin.

Katso tar­kem­mat tie­dot junio­rei­den har­joi­tus­vuo­roista tästä!

Har­ras­ta­jat

Har­ras­ta­jat pää­se­vät har­joit­te­le­maan pel­källä jäsen­mak­sulla Pohjois-​​Hervannan kou­lulle kes­ki­viik­koi­sin ja vii­kon­lop­pui­sin Sys­syn Sul­kik­seen lähes ilmaiseksi.

Katso tar­kem­mat tie­dot har­ras­ta­jien har­joi­tus­vuo­roista tästä!

Kil­pa­pe­laa­jat

Kil­pa­pe­laa­jat jat­ka­vat tutuilla vuo­roilla tiis­tai­sin ja tors­tai­sin Sys­syllä. Tar­kem­paa tie­toa vuo­ro­jen vastuuvalmentajilta.