Jyväskylässä Sulkisleirillä

Pojat marssiiYlö­jär­ven junio­reita oli mukana Jyväs­ky­län Sul­ka­pal­lo­seu­ran kan­sain­vä­li­sellä lei­rillä 9–11.9.2011. Tutustu lyhyeen raport­tiin, jonka erään jun­nun isä ystä­väl­li­sesti kir­joitti ja otti vielä muu­ta­mia kuvia­kin kaupanpäälle.

Teijo rapor­toi

Mikael, Tii­tus ja Teemu Jyväs­ky­län Sul­ka­pal­lo­seu­ran kan­sain­vä­li­sellä lei­rillä 9–11.9.2011

Lei­rin tee­mana oli hyök­käävä peli kak­sin­pe­lissä. Lei­ri­läi­sille oli tar­jolla Jyväs­ky­län Gra­nii­tin luo­las­tossa 11 kent­tää, 20 tree­ni­tun­tia, 120 banaa­nia ja muita hedel­miä sekä 1200 sul­ka­pal­loa. Jo per­jan­taina tree­nat­tiin neli­sen tun­tia pää­val­men­ta­jana toi­mi­neen tans­ka­lai­nen Kris­tian Ska­ge­nin joh­dolla. Hyvin pojat sanoi­vat ymmär­tä­vänsä var­sin tans­ka­lai­sella aksen­tilla saa­dut englan­nin­kie­li­set ohjeet. Lau­an­taina ken­tällä ja vähän sen lai­dal­la­kin ura­koi­tiin peräti kym­me­nen tuntia.

Pojat tree­na­si­vat huo­lel­li­sesti ja ahke­rasti. Var­masti oli muka­vaa pelata ja tutus­tua parem­min myös muu­alta Suo­mesta tul­lei­siin kavereihin.

Ilman vas­toin­käy­mi­siä ei tällä reis­sulla sel­vitty. Har­mit­ta­vasti lau­an­taina ilta­päi­vällä Mikael satutti ran­teensa, johon päi­vys­tyk­sessä muu­ta­man tun­nin odot­te­lun jäl­keen kää­räis­tiin kipsi. Ja jo alku­mat­kassa Matias jou­tui jää­mään lei­riltä pois koko­naan kuu­meen vuoksi.

Sun­nun­taina taas jat­ket­tiin. Väsy­mys alkoi jo pai­naa osaa lei­ri­läi­siä kun takana alkoi olla yhteensä jo pari­kym­mentä tree­ni­tun­tia, mutta innok­kaim­mat jat­koi­vat pelaa­mista pit­källe ilta­päi­vään saakka. Paluu­matka Ylö­jär­velle sujui hil­jai­sesti väsy­nei­den poi­kien tork­kuessa autossa.

Käy kat­so­massa kuvia lei­ristä tästä!