Sasupan Startti 2011

Sul­ka­se­tin kil­pa­ryhmä avasi kil­pai­lu­kau­tensa 3. — 4. syys­kuuta Savon­lin­nan Sul­ka­pal­lon jär­jes­tä­mässä senio­rie­lii­tissä. Mukana kisai­le­massa oli kolme kil­pa­ryh­män pelaa­jaa, jotka pela­si­vat yhteensä nel­jässä eri luokassa.

Mies­ten nelin­peli B

Eni­ten menes­tystä saa­vu­tet­tiin luo­kassa mies­ten nelin­peli B, missä Oskari Vuo­ri­nen ja Ville Rasi pela­si­vat tiensä finaa­liin. Finaa­lissa tie nousi kui­ten­kin pys­tyyn kol­men tiu­kan erän jäl­keen ja kirk­kaim­man pokaa­lin nap­pa­si­vat MaSun Mikko Heik­ki­nen ja ParkS:n Marko Mar­sela. Finaali Mikolle ja Mar­kolle luke­min 21–16, 15–21 ja 24–22.

Mies­ten kak­sin­peli B

Kaikki kolme kil­pai­li­jaamme pela­si­vat kysei­sessä luo­kassa. Vali­tet­ta­vasti Sami tip­pui jo avaus­kier­rok­sella hävit­ty­ään Peter Gla­di­li­nille, joka eteni aina nel­jän­nes­fi­naa­lin asti. Myös Oskari rai­vasi tiensä nel­jän­nes­fi­naa­liin, missä JySS:n Viljo Kuu­lu­vai­nen voitti Oska­rin vali­tet­ta­van sel­vin luvuin 21–18 ja 21–8. Kaik­kein par­haa­seen suo­ri­tuk­seen B luo­kassa venyi Ville lunas­ta­malla itsel­leen pai­kan semi-​​finaalissa. Myös Ville sai vas­taansa Vil­jon, eikä pis­teitä jaettu juu­ri­kaan enem­pää. Peli Kuu­lu­vai­selle 21–13 ja 21–13. Viljo voitti B luo­kan finaa­lin WO:lla Teppo Smo­lan­de­ria vastaan.

Muut luo­kat

Kai­kissa muissa luo­kissa pelaa­jamme kär­si­vät vali­tet­ta­vasti tap­pion heti ensim­mäi­sellä kier­rok­sella. Tulok­sia voi itse kukin käydä ihmet­te­le­mässä osoit­teessa http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​F​B​2​7​3​F​9​D​-​7​D​7​0​-​4​0​B​4​-​A​1​D​9​-​D​0​F​9​9​3​F​3​0​D9C.

Nyt kun muun Suo­men peli­kunto on todettu, on siitä hyvä kai­vaa moti­vaa­tiota ja palata Sys­sylle har­joit­te­le­maan. Monet kisat ovat vielä edessä!

Toi­mis­tus toi­voisi kovasti, että osal­lis­tu­neet pelaa­jat kom­men­toi­si­vat omaa suo­ri­tus­taan tämän jutun yhtey­dessä ole­vaan kom­mentti kent­tään! Oma nimi ja kom­mentti riit­tää, muita tie­toja ei tar­vitse ilmoit­taa eikä edes kir­jau­tua sisään, jos ei halua.