Kutsu Sulkasetin syyskokoukseen

Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen syys­ko­kous pide­tään lau­an­taina 26.11.2011 klo 16:00 hotelli Scan­dic Tam­pere Cityn kabi­ne­tissa (Hämeen­katu 1).

Seu­ran syys­ko­kouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

  1. Kokouk­sen avaus
  2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
  3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus.
  4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys.
  5. Vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­telma, talous­ar­vio, jäsen­mak­su­jen suu­ruu­det ja joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot seu­raa­valle toimintakaudelle.
  6. Vali­taan seu­ran puheen­joh­taja ja joh­to­kun­nan muut jäsenet.
  7. Vali­taan kaksi tilin­tar­kas­ta­jaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa.
  8. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat.
  9. Kokouk­sen päättäminen

Kaikki jäse­net ovat ter­ve­tul­leita! Tar­jolla myös kakkukahvit.