Sulkasettilaiset voittoisia Porissa ja Turussa

Sul­ka­se­tin pelaa­jat osal­lis­tui­vat 24.9.2011 PoPyn (Porin Pyrintö) kan­sal­li­siin ja 1.10.2011 TuPyn (Turun Pyr­kivä) kan­sal­li­siin mai­nioin tulok­sin. Porissa finaa­lin löy­si­vät tiensä kaksi seu­ramme edus­ta­jaa niin MK-B:ssä kuin MN-B:ssä. Viik­koa myö­hem­min Turussa Sul­ka­set­ti­läi­nen osoit­tau­tui jäl­leen finaali kel­poi­seksi MK-B:ssä ja MN-B:ssä.

PoPyn Kan­sal­li­set 2011

Porissa Sul­ka­set­tiä oli edus­ta­massa Ville Rasi ja Oskari Vuo­ri­nen, joi­den seik­kai­luista vasta hil­jat­tain ker­roimme. Tällä ker­taa mie­het oli­vat kui­ten­kin huo­mat­ta­vasti parem­massa iskussa — aina­kin tulos­ten valossa.

Mies­ten kak­sin­peli B:ssä hyvät tulok­set oli­vat jo etu­kä­teen odo­tet­ta­vissa, sillä Ville oli luo­kan ykkös­si­joi­tettu ja Oskari oli ran­kattu kol­man­neksi. Tällä ker­taa sijoi­tuk­set eivät olleet vain nume­roita nimien perässä eikä vanha sanonta “Sijoi­tettu pelaaja on kaa­viossa vain pudo­taak­sen ensim­mäi­sellä kier­rok­sella!” pitä­nyt paik­kaansa. Ville voitti luo­kan sel­keästi lukuu­not­ta­matta Jori Simo­lan (AHJOLA) tar­jo­aama kovaa vas­tusta ensim­mäi­sellä kier­rok­sella (14−21, 21–16, 21–18). Kyseistä peliä Ville kom­men­toi joten­kin tähän tapaan: “Vii­meksi kun näh­tiin niin kaveri ei edes osu­nut pal­loon...”.  Finaa­lissa Ville voitti Oska­rin melko sel­kein luke­min 21–18 ja 21–10. Onnea luokkavoitosta!

Mies­ten nelin­peli B:ssä pojat voit­ti­vat ensim­mäi­sen pelinsä hel­posti luke­min 21–17 ja 21–12, mutta vali­tett­vasti tie nousi pys­tyyn semeissä. Finaa­liin ete­ni­vät Jouni Län­si­harju ja Lauri Pälä luvuin 21–16 ja 21–16. Luo­kan voit­ti­vat Mikko Heik­ki­nen (MaSu) ja Jori Simola (AHJOLA).

Tulok­set: http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​5​2​3​B​3​C​2​2​-​C​8​1​4​-​4​C​7​4​-​8​7​5​E​-​6​9​F​9​A​6​E​D​3​7E1

TuPyn Kan­sal­li­set 2011

Tur­kuun seu­raa lähti edus­ta­maan Petri Moi­sio ja Kimmo Turu­nen, jotka tällä kisalla ava­si­vat oman kau­tensa. Eikä avaus pal­jon onnis­tu­neempi enää voi­nut olla.

Mies­ten nelin­peli B:ssä Pete ja Kimmo suo­ras­taan jyrä­si­vät vas­tus­ta­jansa lois­ta­valla yhteis­pe­lillä. Lukuu­not­ta­matta finaa­lia, kaikki pelit rat­ke­si­vat sel­vin luvuin ja vas­tus­ta­jat hyy­tyi­vät 14 pis­teen tie­tä­mille. Finaa­lissa voitto otet­tiin Heikki Kuuk­ka­lasta ja Mikael Nie­mestä luvuin 21–17 ja 23–21.

Vaikka etu­kä­teen oli sovittu, että kisoisssa näh­dään Sulkaset-​​finaali, Kim­mon tie kat­kesi vali­tet­ta­vasti toi­sen fina­lis­tin käsit­te­lyssä luvuin 8–21, 22–20 ja 21–18. Pelistä puut­tui ren­tous ja peli tun­tui väki­näi­seltä, Kimmo kom­men­toi. Moi­sion peli sujui sen sijaan melko hel­posti ja mies eteni finaa­liin voit­ta­malla aiem­mat peli sel­vin luvuin (21−10 ja 21–19, 21–6 ja 21–11, 21–9 ja 21–18). Finaa­lissa vas­taan aset­tui Kim­mon pudot­ta­nut Olli Mar­ja­mäki, joka Peten käsit­te­lyssä tai­pui luvuin 21–14 ja 22–20. Moi­sion mie­lestä liik­ku­mi­nen olisi voi­nut olla kai­ken kaik­ki­aan parem­paa, mutta lyön­nit läh­ti­vät onneksi kovaa ja “sivulta”.

Näin jäl­ki­kä­teen täy­tyy sanoa, että päivä oli hel­poh­koista peleistä huo­li­matta suh­teel­li­sen rankka sillä pelejä ker­tyi peräti kah­dek­san kap­pa­letta kah­dek­sassa tun­nissa. Palau­tu­mi­seen tai syö­mi­seen ei päi­vän aikana ollut aikaa, joten vii­mei­sissä peleissä alkoi voi­mat jo hie­man lop­pua. Paras peli oli semi-​​finaali Karo­liina Lato­laa vas­taan, koska pallo pysyi pit­kään pelissä eikä kum­pi­kaan teh­nyt help­poja vir­heitä”, Petri kom­men­toi omaa suoritustaan.

Tulok­set: http://​www​.tour​na​ment​software​.com/​s​p​o​r​t​/​t​o​u​r​n​a​m​e​n​t​.​a​s​p​x​?​i​d​=​6​0​7​7​8​C​F​E​-​9​2​2​5​-​4​D​4​0​-​A​1​C​8​-​F​3​7​4​E​6​A​7​B​01F

Kolme kul­taa Sul­ka­set­tiin vii­kon sisällä! Hyvä alku tule­valle kaudelle...

Kuvia Turusta löy­tyy galleriasta.