Sulkasettilaiset runsaslukuisina Jyväskylässä

Jyvä­väs­ky­län sul­ka­pal­lo­seu­ran täh­ti­ki­sat 29.-30.10.2011 keräsi pai­kalle hui­kean mää­rän Sul­ka­se­tin pelu­reita aina jun­nusta vart­tu­neem­paan kil­pa­pe­laa­jaan. Tar­kal­leen ottaen pelaa­jia oli hui­keat 19 kap­pa­letta. Ei taida moni­kaan set­ti­läi­nen muis­taa, koska näin moni olisi ollut edus­ta­massa seu­raamme. Kaik­kein parasta tässä kui­ten­kin on, että jun­nuja tähän 19:sta mah­tui peräti KYMMENEN!

Tällä ker­taa kävi niin, että jun­nut pää­si­vät pal­kin­to­si­joille huo­mat­ta­vasti useamma luo­kassa kuin kil­pa­pe­laa­jat. Itsea­siassa kil­pa­pe­laa­jat eivät onnis­tu­neet voit­ta­maan yhtään luok­kaa, kun taas jun­nut voit­ti­vat peräti kolme. Näyt­tää hyvältä tule­vai­suu­den kan­nalta. Tällä ker­taa ei kum­mem­paa tari­naa ehdi kir­joit­ta­maan, joten totean: tulok­set löy­ty­vät täältä ja kuvat löy­ty­vät täältä.

ps. eri­tyis­kii­tos “Kas­sulle” ahke­rasta valokuvaamisesta!!!