Kouluvuorojen aikataulusta

Päi­vät pite­ne­vät, lumi sulaa pois ja vappu tulee. Kevään mukana tulee pal­jon hyvää, mutta vali­tet­ta­vasti myös kou­lu­jen har­joi­tus­vuo­rot alka­vat lähes­ty­mään lop­pu­aan. Kevään vii­mei­set har­joi­tus­vuo­rot Pohjois-​​Hervannan ja Koi­vis­ton­ky­län kou­luilla ovat vii­kolla 20. Syk­syllä vuo­rot onneksi jat­ku­vat tut­tuun tyy­liin, ja nii­den alka­mi­sesta tie­do­te­taan sul​ka​set​.fi –sivus­tolla elo­kuun aikana.

Lisäksi Pohjois-​​Hervannan kou­lulla ei ole vuo­roa maa­nan­taina 30.5. vap­pu­aa­ton vuoksi.

Haus­kaa Vap­pua ja Lii­kun­nal­lista Kesää kai­kille Sulkasettiläisille!