SELL-​​kisojen ilmoittautuminen vauhdissa! Sulkapallonpelaajat — kiirehtikää mukaan!

SELL Stu­dent Games on tämän kevään suu­rin, kan­sain­vä­li­nen opis­ke­li­jaur­hei­lu­ta­pah­tuma! Kisat jär­jes­te­tään Espoossa, Ota­nie­messä, 17– 20.5.2012, ja eri lajeja on mukana yhteensä 14, aina kori­pal­losta miek­kai­luun! Osal­lis­tu­jia Ota­nie­meen odo­te­taan 13:sta eri maasta ympäri Euroop­paa — yhteensä noin 2000 urhei­le­vaa opis­ke­li­jaa. SELL-​​kisojen rento tun­nelma ja yhteis­henki ovat ver­taansa vailla! Tästä et halua jäädä paitsi!

 

Sul­ka­pallo on yksi SELL– kiso­jen perin­tei­sim­piä lajeja. Pelit pela­taan Esport Cen­te­rissä Tapio­lassa. Sekä mie­hille että nai­sille löy­ty­vät har­raste– ja kil­pa­sar­jat sekä nelin­pe­lit. Tar­kempi aika­taulu löy­tyy www​.sell2012​.fi– sivuilta.

 

ILMOITTAUTUMISET: 25.4 men­nessä kou­lusi yhteys­hen­ki­lön kautta. Yhteys­hen­ki­löi­den yhteys­tie­dot löy­ty­vät www​.sell2012​.fi – sivuilta.

 

Tär­keää! Ilmoita yhteys­hen­ki­lölle nimesi, lajisi ja syn­ty­mä­ai­kasi. Ilmoita myös majoi­tuk­sen tar­peesta. Toi­mita yhteys­hen­ki­lölle valo­ku­vasi (valo­kuva tulee kisapassiin).

 

OSALLISTUMISMAKSU: 30€/hlö/pv, jos sitova ilmoit­tau­tu­mi­nen teh­dään ennen 25.4.2012 (jälki-​​ilmoittautuminen 11.5 asti – kor­keampi maksu).

 

Osal­lis­tu­mis­maksu sisäl­tää:

-          Osal­lis­tu­mi­soi­keu­den kil­pai­lui­hin ja oheistapahtumiin

-          Ruo­kai­lut (aamiai­nen, lou­nas, päivällinen)

-          HSL:n seu­tu­lippu kiso­jen ajan

 

Lisä­tie­toja: www​.sell2012​.fi tai if.2102llesnull@ofni

 

Ter­ve­tu­loa!