Kevät 2012 Omavastuut

Lataa tästä lista omavastuista!

En ole saa­nut vielä kai­kista kil­pai­luista las­kuja ja siitä syystä joi­ta­kin kil­pai­luja puut­tuu. Jos olet hävin­nyt jos­sain kil­pai­lussa ensim­mäi­sellä kier­rok­sella eikä nimeäsi tai kyseistä kisaa ole lis­talla, ota yhteyttä alle­kir­joit­ta­nee­seen: petri.moisio(at)sulkaset.fi. Odo­tan kor­jauk­sia ja täy­den­nyk­siä tämän vii­kon per­jan­tai­hin asti.

Jos seu­ran oma­vas­tuu käy­täntö ei ole tuttu, voit tutus­tua sii­hen täällä.

Myös uusien jäse­nien ja pelaa­jien jäsen­mak­sut sekä har­joi­tus­vuo­ro­mak­sut pos­ti­te­taan perjantaina.