Pohjois-​​Hervannan vuoro ma 10.9. peruttu!

Pohjois-​​Hervannan kou­lun jun­nu­vuoro on peruttu maa­nan­tailta 10.9., koska kou­lun sali on täl­löin varattuna.

Seu­raa­vana maa­nan­taina vuoro on taas nor­maa­listi, ja sil­loin mukaan saa­vat tulla kaikki ne, jotka oli­vat pai­kalla tämän syk­syn ensim­mäi­sellä kerralla.

Huo­mioi­kaa kaikki Pohjois-​​Hervannan vuo­rolla kävi­jät ja van­hem­mat myös lau­an­taina 22.9. jär­jes­tet­tävä lajie­sit­tely, josta lisäin­foa aikai­sem­massa uuti­sessa. Olisi suo­ta­vaa, että mah­dol­li­sim­man moni vuo­ron pelaaja ja hei­dän van­hem­pansa pää­si­si­vät paikalle.

Jos on jotain kysyt­tä­vää, otta­kaa yhteyttä vuo­ron vas­tuu­val­men­ta­jaan Teemu Eko­laan, puh. 040–7525274