Sulkapallokurssi Syssyllä 22.9.2012

Sul­kis­pe­laaja huo­mio! Tun­tuuko siltä, että lyön­ti­tek­nii­kassa olisi hie­man paran­net­ta­vaa ja muu­ten­kin kai­pai­sit uusia vink­kejä peliisi?

Siinä tapauk­sessa osal­listu sul­ka­pal­lo­kurs­sille lau­an­taina 22.9.2012 klo 11.00−14.00 Sys­syn Sulkiksessa.

Mukaan ote­taan 20 ensin ilmoit­tau­tu­nutta. Hinta 40€/osallistuja sisäl­täen kent­tä­vuo­krat, pal­lot
ja val­men­nuk­sen. Ohjaa­jina sul­ka­pal­lo­seura Sul­ka­se­tin kou­lu­te­tut valmentajat.

Ilmoit­tau­tu­mi­set Sys­syn sul­kik­sen kas­salle, p.03–2233030

Kaikki innok­kaat ter­ve­tu­loa mukaan kehit­tä­mään pelitaitoja!