Ylöjärven Liikuntakeskus Open pelattu — kiitos osallistumisesta!

 

Sul­ka­se­tin jär­jes­tämä Ylö­järvi Open pelat­tiin men­neenä vii­kon­lop­puna 20.-21.10.2012. Kisoissa oli mukana mel­kein 150 pelaa­jaa ja otte­luita vii­kon­lo­pun aikana pelat­tiin noin 350! Aika­taulu ei pet­tä­nyt pahasti ker­taa­kaan ja mel­kein kaik­kiin otte­lui­hin jär­jes­tyi pis­teen­näyttö, myös ken­tät kiil­te­li­vät puh­taut­taa läpi kilpailun.

Sul­ka­se­tin tais­te­li­joista pal­kin­to­pal­lille tiensä rai­va­si­vat Roni Lyy­ti­nen ja Teemu Ekola (kul­taa MN-​​A), Timo Eske­li­nen ja Jussi Moi­sio (hopeaa MN-​​A), Tommi Saari (hopeaa MK-​​A), Timo Saari (kul­taa MN-​​B), Sami Jär­vi­nen (kul­taa SN-​​B) ja Elina Heik­kilä (hopeaa NK-​​C). Onnit­te­lut voit­ta­jille. Tar­kem­pia tulok­sia voit kat­sella ohei­sesta linkistä.

Kii­tos kai­kille osal­lis­tu­jille ja toi­vot­ta­vasti näemme kaikki uudel­leen ensi vuonna samoissa sul­kai­sissa merkeissä.

Eri­tyis­kii­tok­sen Sul­ka­set haluaa osoit­taa kai­kille aktii­vi­sille pis­teen­näyt­tä­jille ja erit­täin hie­nosti toi­mi­neelle moppiryhmälle!

Kil­pai­lun tulok­set: TÄSTÄ!

Kuvia kil­pai­lusta: TÄSTÄ!