SYYSKOKOUS

Sul­ka­se­t ry:n sään­tö­mää­räi­nen syysko­kous pide­tään lau­an­taina 24.11.2012 Scan­dic Hotel Tam­pere Sta­tionissa klo 16.00. Tervetuloa!

 

 

ESITYSLISTA

 

  1. Kokouk­sen avaus
  2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus
  4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys
  5. Vah­vis­te­taan toi­min­ta­suun­ni­telma, talous­ar­vio, jäsen­mak­sun suu­ruu­det ja joh­to­kun­nan jäsen­ten palk­kiot seu­raa­valle toimintakaudelle
  6. Vali­taan seu­ran joh­to­kun­nan puheen­joh­taja ja joh­to­kun­nan muut jäsenet
  7. Vali­taan kaksi tilin­tar­kas­ta­jaa ja heille kaksi varatilintarkastajaa
  8. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat
  9. Kokouk­sen päättäminen