Goodminton osoite muuttuu 1.1.2013

Koti​si​vut​.com on teh­nyt jär­jes­te­lyitä pal­ve­luis­saan ja tästä syystä Good­min­to­nin IP-​​osoite on muut­tu­nut 20.12.2012 ja vanha osoite ei enää 1.1.2013 toimi.

Lii­ton sivus­tolla ole­vat lin­kit on pyritty kor­jaa­maan kai­kissa niissä pai­koissa mistä on oleel­lista päästä hel­posti Good­min­to­niin, muu­ta­mia van­hoja sivuja on vielä päi­vit­tä­mättä mutta niillä ei pitäisi enää kenen­kään edes vie­railla. Mikäli jos­tain löy­tyy toi­mi­ma­ton linkki, ilmoi­tat­han siitä pikai­sesti, liitä sivun osoite ilmoitukseen.

Mikäli sinulla on Good­min­ton ase­tettu selai­men suo­sik­kei­hin, poista se ja käy tästä lisää­mässä uusi osoite suosikkeihisi.

Good­min­ton oli pois käy­töstä per­jan­tain 28.12 ilta­päi­västä lau­an­tain 29.12. puo­lille päi­vin. Koti​si​vut​.com ei ole ilmoit­ta­nut syytä, ainos­taan “ongel­man poistumisen”.

Mikäli ongel­mia esiin­tyy, laita pikai­sesti pos­tia osoit­teella if.ollapaklusnull@otsimiot  ja kerro min­kä­lai­sesti ongel­masta on kyse, mitä olit teke­mässä ja mitä tapahtui.