Finnish Open 2013

Sul­ka­set jär­jes­tää perin­tei­sen bus­si­mat­kan la 6.4.2013 Fin­nish Open 2013 tur­nauk­seen. Kisa­paik­kana toi­mii Van­taan Ener­gia Areena. Bussi läh­tee Van­halta kir­kolta lau­an­taina 6.4. klo 7.30 ja palaa samaan paik­kaan illalla noin klo 20.30. Bus­si­matka mak­saa 20€ /​ hen­kilö, mutta päi­vä­lippu (10€) on mak­set­tava itse. Osal­lis­tu­mi­nen ei edel­lytä seu­ran jäse­nyyttä. Ilmoit­tau­tu­mi­nen Sys­syn Sul­kik­sen kas­salle nume­roon 03–223 3030.

Ter­ve­tu­loa mukaan kaikki sul­ka­pal­lon ystävät!

FO