Historiallinen kulta ja hopea

kuva

Tii­tus

Vii­kon­lop­puna Espoossa pela­tuissa ikä­luok­ka­mes­ta­ruus­ki­soissa Sul­ka­se­tin junio­ri­lu­paus Tii­tus Lammi voitti ikä­luok­kansa 15 kak­sin­pe­lin mes­ta­ruu­den. Alku­loh­kon kevyem­pien pelien jäl­keen vas­taan tuli ennen finaa­lia kovia pää­kau­pun­ki­seu­dun pelaa­jia, jotka Tii­tus selätti var­malla perus­pe­lil­lään. Finaa­li­paikka ikä­luok­ka­mes­ta­ruus­ki­soissa oli kau­den pää­ta­voite ja ESB:n Jes­per Paul sai todeta suo­raan kah­dessa erässä pela­tussa otte­lussa Tii­tuk­sen terä­vyy­den ja tur­naus­kes­tä­vyy­den ole­van lyö­mä­tön. Pelin erät Tii­tuk­selle 22–20 ja 21–18.

Pari­naan Toni Alho Wil­susta vii­kon­lo­pun mita­li­sato kart­tui Tii­tuk­selle vielä myös 15 luo­kan nelin­pe­lin pronssillakin.

“Kii­tos Kati Lam­mille kisa­ra­por­tista ja Tii­tuk­selle onnea kullasta”

Elina

Eri­tyi­sen hyvin menes­tyi myös Elina Heik­kilä, joka TN-​​15 –luo­kassa voitti hopeaa pari­naan Kaiyu Li (Öif). Ensim­mäi­sellä kier­rok­sella tytöt voit­ti­vat sel­vin luke­min (21−12, 21–12) parin Jenni Kan­kaan­pää (Sul­ka­set) ja Nelly Wal­le­nius (BMK-​​84). Toi­sella kier­rok­sella kaa­tui­vat 3/​4 sijoi­tettu pari Eerika Kuurne ja Henna-​​Leena Lind­berg (KoVS) luvuin 23–21 ja 21–7. Finaa­lissa kol­men erän tais­te­lun jäl­keen parem­miksi osoit­tau­tui­vat 1. sijoi­tettu pari Pihla Lind­berg (ParBa) ja Ina­lotta Suu­ta­ri­nen (ESB) luvuin 19–21, 21–15 ja 21–16.

“Onnea hopeasta Eli­nalle ja Kaiyulle”

Ikä­luok­ka­mes­ta­ruus?

Muut­kin Sul­ka­se­tin junio­rit (joita oli kil­pai­lussa mukana enem­män kuin ikinä ennen) pela­si­vat kisoissa hie­nosti ja pai­kalla olleen val­men­ta­jan mukaan, kaikki pela­si­vat omalla tasol­laan. Ikä­luok­ka­mes­ta­ruus tur­nauk­sessa on nimensä mukai­sesti eri ikä­luok­kien par­haat pelaa­jat ja siksi jokai­nen erä tai piste on tais­te­le­malla ansaittu. Alta voit kat­sella Sul­ka­set­ti­lais­ten tulok­sia klik­kaa­malla pelaa­jan nimeä.

Tulok­set