KEVÄTKOKOUS 2013

Sul­ka­set ry:n sään­tö­mää­räi­nen kevät­ko­kous  pide­tään kes­ki­viik­kona 27.3.2013 klo 18:00 Tam­pe­reen Tenniskeskuksessa.

 

Kokouk­sessa käsi­tel­lään seu­raa­vat asiat:

 

1. Kokouk­sen avaus

2. Vali­taan kokouk­sen puheen­joh­taja, sih­teeri, kaksi pöy­tä­kir­jan­tar­kas­ta­jaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Tode­taan kokouk­sen lail­li­suus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväk­sy­tään kokouk­sen työjärjestys

5. Esi­te­tään tilin­pää­tös, toi­min­ta­ker­to­mus ja tilin­tar­kas­ta­jien lausunto

6. Pää­te­tään tilin­pää­tök­sen vah­vis­ta­mi­sesta ja vas­tuu­va­pau­den myön­tä­mi­sestä joh­to­kun­nalle ja muille vastuuvelvollisille

7. Käsi­tel­lään muut kokous­kut­sussa mai­ni­tut asiat

8. Kokouk­sen päättäminen